Současný český jazyk I - OKMN0C116A
Anglický název: Czech Language I
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
PhDr. Zuzana Wildová, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0C107A, OKMN0C108A
Záměnnost : OPMN0C116A
Je prerekvizitou pro: OKMN0C127A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (24.01.2024)
Předmět systematizuje poznatky z fonetiky a fonologie, morfologie, slovotvorby a lexikologie na hlubší teoretické lingvistické základně. Studenti prakticky procvičují teoretické znalosti, prohlubují dovednosti v daných disciplínách. Cílem je vybavit budoucího učitele češtiny teoretickými a praktickými dovednostmi v oblasti fonetiky, morfologie, slovotvorby a lexikologie, které bude potřebovat při didaktické transformaci učiva na základní škole podle RVP ZŠ.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (24.01.2024)
Studijní zátěž: 75 pracovních hodin (3 kredity)

- kontaktní výuka: 8 hodiny
- Práce v Moodle: 15 hodin
- domácí studium, studium literatury a pramenů, plnění úkolů, příprava na zkoušku: 52 hodin
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (24.01.2024)

Povinná:

HUBÁČEK, Jaroslav et al. Čeština pro učitele. Vyd. 4., upr. Opava: VademecumBohemiae, 2010. ISBN 978-80-86041-37-7.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2005.

GREPL, Miroslav, Petr KARLÍK (ed.), Marek NEKULA (ed.) a Zdenka RUSÍNOVÁ (ed.). Příruční mluvnice češtiny. Vyd 2., opr. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 799 s.

KARLÍK, Petr (ed.), Marek NEKULA (ed.) a Jana PLESKALOVÁ (ed.). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 604 s.

KARLÍK, Petr (ed.), Marek NEKULA (ed.) a Jana PLESKALOVÁ (ed.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 2 díly.

HÁJKOVÁ, Eva a kol. Čeština pro vzdělávací praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017. 197 s.

Doporučená:

HAVLOVÁ, Ivana, Eva SCHNEIDEROVÁ a Ludmila ŠTĚRBOVÁ. Český jazyk A pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg: (fonetika, morfologie, lexikologie). Praha: Univerzita Karlova, 1999, 147 s.

BRABCOVÁ, Radoslava. Novinky z pravopisu a tvarosloví. 2. dopl. vyd. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2000, 88 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (24.01.2024)

Samostatné studium zadané literatury a práce se stud. oporami, úspěšné plnění
průběžně zadávaných kontrolních úkolů. Studijní opora pro kombinovanou
formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodlena adrese https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5771

heslo: bychom

Požadavky ke ZK:

Zkouška má písemnou formu, obsahuje otázky teoretické i praktické. K úspěšnému absolvování je nutno získat min. 75 % bodů. Termíny budou vypisovány prostřednictvím SIS.

 

Okruhy ke zkoušce:

FONETIKA

 

1) Fonetika a fonologie jako lingvistické disciplíny

2) Základní pojmy z fonetiky a fonologie: foném, hláska, alofon

3) Klasifikační kritéria českých hlásek: samohlásky

4) Klasifikační kritéria českých hlásek: souhlásky

5) Popis mluvidel a fonačního ústrojí

6) Sluchové ústrojí a auditorní fonetika

7) Suprasegmentální prostředky: intonace, tempo řeči

8) Suprasegmentální prostředky: přízvuk slovní a větný, přízvukový takt, kolón

9) Slabika

10) Ortoepie a ortofonie. Pravidla výslovnosti českých vokálů

11) Ortoepie a ortofonie. Pravidla výslovnosti českých konsonantů

12) Ortoepie - výslovnost cizích slov

13) Užití rázu v češtině

14) Pravopis fonologický, morfologický, lexikální a syntaktický

15) Spodoba znělosti, neutralizace znělosti

 

LEXIKOLOGIE

 

1) Lexikologie jako lingvistická disciplína

2) Významové (paradigmatické) vztahy mezi slovy: synonymie, antonymie, hyperonymie,  

     hyponymie

3) Polysémie a homonymie

4) Autosémantika a synsémantika - klasifikační kritéria

5) Vrstvy slovní zásoby - spisovný jazyk

6) Vrstvy slovní zásoby - nespisovný jazyk - obecná čeština

7) Vrstvy slovní zásoby - nespisovný jazyk - dialekty, sociolekty

8) Přejímání a adaptace slov z cizích jazyků

9) Příznaky slov: hledisko časové (neologismy, historismy, archaismy)

10) Příznaky slov: kladná expresivita

11) Příznaky slov: záporná expresivita

12) Lexikografie, typy slovníků, základní české slovníky, slovníkové heslo

14) Frazémy, frazeologie a idiomatika

15) Slovotvorný základ, slovotvorný formant

16) Slovotvorba: derivace

17) Slovotvorba: kompozice

18) Slovotvorba: zkracování

 

MORFOLOGIE

 

1) Morfologie jako lingvistická disciplína

2) Základní pojmy z morfologie: morfém, morf, alomorf

3) Kritéria pro klasifikaci slovních druhů

4) Podstatná jména: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

5) Přídavná jména: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

6) Zájmena: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

7) Číslovky: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

8) Slovesa: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

9) Příslovce: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

10) Spojky: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

11) Částice: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

12) Citoslovce: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

13) GK jmen: pád

14) GK jmen: číslo, sigularia tantum, pluralia tantum

15) GK jmen: rod, kolísání v rodě

16) Deklinační paradigmata podstatných jmen: určování vzoru

17) Slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a složené

18) GK sloves: osoba a číslo

19) GK sloves: čas a způsob

20) GK sloves: rod a vid

21) Konjugační paradigmata sloves: zařazování do tříd, určování vzoru

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (24.01.2024)

Témata přednášek a seminářů (odpovídá 12 týdnům výuky):

1. Paradigmatické vztahy mezi slovy: synonymie, antonymie, hyperonymie, hyponymie.  Polysémie a homonymie.

2. Klasifikační kritéria autosémantik a synsémantik. Vrstvy slovní zásoby; spisovná čeština, obecná čeština, dialekty, sociolekty.

3. Příznaky slov, hledisko časové, expresivita. Přejímání a adaptace slov z cizích jazyků.

4. Lexikografie. Typy slovníků, základní české slovníky, slovníkové heslo, práce se slovníky.

5. Frazeologie a idiomatika.

6. Slovotvorba. Slovotvorný základ, slovotvorný formant. Slovotvorná a sémantická motivovanost. Derivace, kompozice, zkracování. Slovotvorná analýza.

7. Základní pojmy z morfologie, morfém, morf, alomorf. Morfematická analýza.

8. Kritéria pro klasifikaci slovních druhů. Podstatná jména – morfologická a sémantická charakteristika, třídění.

9. Přídavná jména, zájmena, číslovky – morfologická a sémantická charakteristika, třídění.

10. Slovesa, příslovce, spojky, částice, citoslovce – morfologická a sémantická charakteristika, třídění.

11. Gramatické kategorie jmen a sloves. Paradigmata ohýbání.  Funkce vzorů. 

12. Fonetická transkripce, vokály,  konsonanty, suprasegmentální prvky.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (24.01.2024)

Kurz Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5771

heslo: bychom