PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglická konverzace I - OKMN0A273C
Anglický název: English conversation I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5849
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Gajdošíková
Je prerekvizitou pro: OKMN0A277C
Anotace -
Předmět Anglická konverzace I navazuje na Cizí jazyk – angličtina I a II a klade si za cíl prohlubovat a dále rozvíjet řečové dovednosti studujících s důrazem na jazykovou správnost a plynulost. Předpokládaná vstupní úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je B1. Studující jsou vedeni k diskusi, ústní sumarizaci probíraných témat a vyjádření vlastního názoru k jejich obsahu. Hlavní kritéria výběru jazykového materiálu představuje jeho aktuálnost, spojitost s oblastí vzdělávání a zájmy studujících.
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Cíl předmětu -
Cílem předmětu je zlepšovat ústní dovednosti studentů, zejména plynulost mluveného projevu, schopnost diskutovat a adekvátně reagovat v různých situacích. 
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Deskriptory -

Přímá výuka: 8 hodin; průbežné plnění úkolů: 26 hodin; četba materiálů a sledování videí, filmů a dokumentů k diskutovaným tématům: 50 hodin; příprava poznámek k diskutovaným tématům: 16 hodin.

Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Literatura -

Doporučená literatura:

PELTERET, Ch. Speaking B1+Intermediate. London: Harper Collins Publishers, 2012. ISBN 978-0-00-745783-0.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: OUP ELT, 2010 (8th edition). ISBN 0194799123.

Oxford Collocations Dictionary for students of English. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978 0 19 4325387.

https://www.bbc.co.uk/sounds

Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Sylabus -

Hlavní témata:  

Vzdělání

Povahové vlastnosti

Gender

Jídlo  a vaření

Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -
80% docházka: max. 1 absence (90 minut), příprava a aktivní účast v hodinách
Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Studijní opory -

Kurz v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5849

Poslední úprava: Topolovská Tereza, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK