PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk – angličtina V - OKMN0A197B
Anglický název: Foreign language - English V
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5781
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Bernadette Higgins, M.A.
Prerekvizity : OKMN0A193B
Záměnnost : OPMN0A197B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (13.09.2021)
Jde o poslední semestr pětisemestrálního kurzu. Systematicky se pracuje s učebnicí a rozvíjejí se řečové dovednosti studentů, a to v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a psaní s rostoucím důrazem na správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu. Texty a nahrávky jsou všestranně využívány; studenti jsou stimulováni k jasnému formulování názoru k jejich obsahu. Systematicky se rozšiřuje slovní zásoba zejména o kolokace, idiomy, frázová slovesa a abstraktní pojmy. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému a jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o jevy vyskytující se v probíraných textech. Kurz probíhá ve dvou jazykových úrovních.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (24.09.2022)
Cílem předmětu je rozvoj cizojazyčné komunikační kompetence studentů z předpokládané vstupní úrovně B1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky k úrovni B2 pro úroveň středně pokročilí; pro mírně pokročilé je to B1+.
Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (24.09.2022)

přímá výuka (8 hodin), průběžná příprava (domácí úkoly, samostudium dle individuálních potřeb - 36 hodin), příprava na ústní prezentaci (4 hodiny), příprava na zápočtový test (12 hodin)

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Nechanský (15.09.2022)

Povinná literatura (středně pokročilí):

WILDMAN, J.; MYERS, C.; THACKER, C. Insight. Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401108-2.

HANCOCK, P. Insight. Intermediate Workbook. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401113-6.

Povinná literatura (mírně pokročilí):

WILDMAN, J.; BEDDALL, F. Insight. Pre-Intermediate Student’s Book. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401107-5.

SAYER, M.; ROBERTS, R. Insight. Pre-Intermediate Workbook. Oxford: OUP, 2013.

Doporučená literatura (obě jazykové úrovně):

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th ed. Oxford: OUP ELT, 2010. ISBN 0194799123.

Oxford Collocations Dictionary for students of English. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978 0 19 4325387.

AYTO, J. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: OUP, 2010 (3rd ed.). ISBN 978-0-19-431287-5.

McCARTHY, M.; O’DELL, F. English Collocations in Use. Cambridge: CUP, 2005. ISBN-10 0-521-60378-1.

SWAN, M. Practical English Usage. Oxford: OUP, 2005. ISBN-13: 978-0194420983.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English. Oxford: OUP, 2014. ISBN 978-0-19-433350-4.

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.helpforenglish.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Nechanský (15.09.2022)

Hlavní témata (intermediate):

Gramatika: participle clauses, determiners

Slovní zásoba: the Arts, phrases with "and", events and festivals, debating

Hlavní témata (pre-intermediate):

Gramatika: the passive

Slovní zásoba: clothes, environment, agreeing and disagreeing, adjective suffixes

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (24.09.2022)

přijetí do oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (13.09.2021)

80% docházka, písemný test (splnění na 65 %), ústní prezentace

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (01.10.2020)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5781

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK