PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnická praxe s reflexí - OKBZ1Z005B
Anglický název: Volunteering practice with reflection
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OPBZ1Z005B
Další informace: http://Předmět určen studentům kombinovaného studia
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.
PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Prerekvizity : OKBZ1P001A
Anotace -
Studenti jakéhokoliv studijního programu v rámci tohoto předmětu jako dobrovolníci (tj. práce není finančně honorována) podporují minimálně jednoho žáka (skupinu žáků) formou doučování, hlídání, zajišťování volnočasových aktivit, dobrovolnictví vzájemně prospěšné v rámci komunity apod. (OSPOD, neziskové organizace, pomoc školám, pěstounským rodinám...). Cílovou skupinou beneficientů dobrovolnické činnosti jsou zejména (ale ne výlučně) znevýhodnění žáci základních a středních škol (například ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, se speciálními vzdělávacími potřebami, váleční uprchlíci a podobně). Děti/žáci se mohou v průběhu realizace dobrovolnické pomoci obměňovat. Studující vykonávají dobrovolnické aktivity dle svých aktuálních aktivit a možností. Pokud nemá sám možnost domluvit si podporu konkrétního žáka, může se obrátit se na vyučující předmětu nebo získat informace či kontakt na pracoviště při vstupním reflektivní semináři. V předmětu studenti sdílejí a reflektují své zkušenosti s dobrovolnickou činností – reflexe je individuální i skupinová.
Poslední úprava: Šťastný Vít, doc. PhDr., Ph.D. (05.01.2024)
Cíl předmětu

Studenti rozvíjí své kompetence v oblasti individuální nebo skupinové podpory dětí/žáků na všech typech základních, příp. středních škol, event. dětí předškolního věku.

Studenti navrhnou, v jaké oblasti bude jejich dobrovolnická činnost probíhat a co k její realizaci budou potřebovat, následně ji realizují.

Poté studenti reflektují své zkušenosti dle otázek zadané šablony jak písemně (formou eseje), tak ústně na setkání v menších skupinách s vyučujícím předmětu.

Poslední úprava: Šťastný Vít, doc. PhDr., Ph.D. (05.01.2024)
Deskriptory

Předmět je tvořen 12 hodinami reflektivního semináře, konaného na fakultě, či v online prostředí, a 24 hodinami přímé dobrovolnické činnosti (např. doučování). Pro reflektivní seminář student odevzdává zpracované úkoly dle instrukcí vyučujícího. 

Reflektivní seminář je organizován ve formě vstupního semináře (2 hodiny), průběžných konzultací s vyučujícím (6 hodin) a výstupního semináře – závěrečné reflexe (4 hodiny). 

Poslední úprava: Šťastný Vít, doc. PhDr., Ph.D. (05.01.2024)
Literatura
 • Bedřichová, Z., Horká, A., Karasová, V., Lejdarová, J., Polechová, P., Sedláčková, P., Schweidlerová, M. & Starý, J. (2014). Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách. Praha: Programy sociální integrace, Člověk v tísni. ISBN 978-80-87456-54-5. 
 • Dekker, P., & Halman, L. (2003). Voluntering and Values: An Introduction. In P. Dekker & L. Halman (Eds.), The Values of Volunteering. Cross - Cultural Perspectives (pp. 1–12). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
 • Jirát, D. (2015). Doučování dětí v rodinách Člověk v tísni, o.p.s.[Online] [cit. 19. 6. 2015]. Dostupné na WWW: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekZP/6-3-05/Doucovani-deti-v-rodinach-Clovek-v-tisni-o-p-s-/46 
 • Kopřiva, K. (2000). Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Praha: Portál.
 • Pilát, M. (2015). Vybrané kapitoly z dobrovolnictví a dobrovolnické praxi. Slezská univerzita v Opavě: Opava.Pospíšilová, T. (2010). Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Lidé města12(1), 109-133.
 • Tomšů, B. (2015). Motivace dobrovolníků k dlouhodobému působení ve vybrané neziskové organizaci. Brno: MU, FSS.
 • Tošner, J., & Soszanská, O. (2002). Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál.
 • Trutnovská, R. (2016). Fungování dobrovolnictví v ČR — současné trendy a dobrovolnické programy. Forum Socialni Prace. Prague: Charles University, Faculty of Arts, (1), 69–76.
 • Úlehla, I. (2005). Umění pomáhat. Praha: Sociologické nakladatelství.
Poslední úprava: Šťastný Vít, doc. PhDr., Ph.D. (05.01.2024)
Sylabus
 1. Úvodní setkání se studenty – úvod do problematiky, naplánování podpory dětí/žáků, dobrovolnických aktivit (2 hod.)
  První setkání proběhne hybrdině 26.2.2024 od 18:30 v učebně R217 či online v prostředí ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/9215429137?pwd=QmtONElZcFdVcWdEdWtJQVh1ZEdnQT09
  Meeting ID: 921 542 9137
  Passcode: 773970
 2. Přímá dobrovolnická činnost (příprava, samostudium, realizace – přímá práce s dětmi/ žákem/žáky, reflexe (88 hodin), min. 24 hodin přímé činnosti 
 3. Možnosti pravidelných průběžných online konzultací k reflexi své činnosti s vyučujícími  (6 hodin)
 4. Závěrečné setkání – sdílení zkušeností, reflexe zkušeností (4 hod) 
Poslední úprava: Laufková Veronika, PhDr., Ph.D. (26.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu
 • 24 hodin přímé práce s dětmi/žákem/žáky, příprava činnosti (například didaktických materiálů), reflexe; 
 • Splnění úkolů daných garantem předmětu/vyučujícím. Konkrétně:
  1) Odevzdání eseje (text v rozsahu minimálně dvou až tří normostran, tj. mezi 3 600 a 5 400 znaků, do limitu se nepočítá úvodní strana, přílohy ani odkazy na literaturu). Text bude obsahovat verbalizovanou reflexi studenta minimálně k následujícím bodům:
  - motivace studenta pro vykonávání dobrovolnické činnosti a zdůvodnění výběru konkrétní formy pomoci;
  - detailní popis vykonávané dobrovolnické činnosti (kdo byl beneficientem doučování či jiné formy pomoci, kdy, kde, jak dlouho a jak často činnost probíhala, jakou formou byla dobrovolnická činnost realizována, jaké konkrétní výsledky dobrovolnická činnost přinesla; v příloze je vhodné text doplnit konkrétními ukázkami výstupů, například fotografiemi z doučování, ukázkami materiálů, které student pro doučování vytvořil a podobně)
  - reflexe výzev, s nimiž se student při vykonávání dobrovolnické činnosti setkal, a způsoby, jakými je řešil;
  - reflexe významu dobrovolnické činnosti pro budoucí profesní praxi studenta (například co jste na naučili / uvědomili si, které nově získané kompetence Vám budou užitečné a podobně).
  2) Prezentace svých zkušeností (ve výše uvedené struktuře) na závěrečném reflektivním semináři, sdílení s dalšími dobrovolníky a diskuze o nabytých zkušenostech.
 • Odevzdání podkladů z praxe dle stanovených požadavků předmětu a blíže specifikovaných na vstupním reflektivním semináři 1 týden před konáním výstupního reflektivního semináře.  
 • Aktivní účast na reflektivních seminářích dle požadavků předmětu (vstupní a výstupní reflektivní seminář, průběžné konzultace). 
Poslední úprava: Šťastný Vít, doc. PhDr., Ph.D. (05.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK