Tělesná výchova pro vychovatele I - OKBV3T027A
Anglický název: Physical education for educators I.
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9025
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Prerekvizity : OKBV3P011A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (27.01.2020)
Postavení a zaměření didaktiky školní TV v kontextu učitelské profese. Předmět je inovován, resp. prohlouben o rozvoj inovativních metod a didaktických, resp. organizačních forem výuky včetně didaktických opatření v rámci aktuální problematiky inkluzívního vzdělávání z hlediska opatření zajišťujících adekvátní inkluzi žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Odkaz na studiní oporu v MOODLE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9025
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (26.01.2020)

Cílem předmětu je vytvořit základní představu o postavení a zaměření didaktiky školní TV v kontextu učitelské profese. Předmět je inovován, resp. prohlouben o rozvoj inovativních metod a didaktických, resp. organizačních forem výuky včetně didaktických opatření v rámci aktuální problematiky inkluzívního vzdělávání z hlediska opatření zajišťujících adekvátní inkluzi žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (26.01.2020)

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programuPraha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Měkota, K., Kovář, R. at al. Unifittest (6 - 60). Olomouc: UP, 1995.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice. INCA, 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice. JČU, 2001.
Dobrý, L., Svatoň, V. Analýza didaktické interakce. Praha: UK FTVS.
Adamírová, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (26.01.2020)

-          Úvod do didaktiky tělesné výchovy.

-          Zdroje a postavení v systému věd.

-          Charakteristika úlohy žáka a učitele v edukačním procesu TV.

-          Metodicko-organizační formy TV, didaktické postupy, metody, styly, jejich aplikace a trendy.

-          Předmět didaktiky TV, didaktika TVjako vědní disciplína a vyučovací předmět.

-          Žák v edukačním procesu TV - ontogeneze motoriky, didaktické aspekty motorického učení.

-          Osobnost učitele TV, profesiografická analýza, učitelovy kompetence.

-          Didaktické zásady v TV.

-          Problematika inkluzívního vzdělávání a přístupu v kontextu učitelské profese v tělesné výchově.

-          Inovativní metody, postupy a didaktické aspekty v rámci inkluze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v tělesné výchově.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (26.01.2020)

Požadavky na absolvování předmětu (zápočtu, resp. zkoušky) jsou jednoznačně založeny na obsahu předmětu, anotaci a studované literatuře v popisu předmětu v SIS a jsou dále specifikovány vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou splnění je zpacování seminární práce ve zvolené oblasti a splnění písemného testu (alespoň na 75%).

 

Studijní opory -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (27.01.2020)

Odkaz na studiní oporu v MOODLE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9025