Český jazyk a kultura mluveného projevu - OKBV3C023A
Anglický název: Czech language and spoken language culture
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Mgr. Veronika Vršecká, DiS.
Korekvizity : OKBV3P011A
Je prerekvizitou pro: OKBV3I029A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)
Praktická znalost českého jazyka z hlediska obsahu a formy pro potřeby odborné komunikace v oblasti vzdělávání, rozvoj komunikačních dovedností. Kultura jazyka a kultura řeči. Technika řeči: respirace, fonace, artikulace - praktická cvičení. Využití funkčních zvukových prostředků mluvené řeči. Kompozice projevu vzhledem ke komunikačnímu záměru. Prezentační dovednosti. Bezpodmínečně se předpokládá řečový projev v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými pravidly. Technika řeči. Ortoepie, ortofonie. Kompozice projevu. Komunikační strategie. Argumentace, manipulace. Konflikt. Neverbální komunikace. Asertivní komunikace. Součástí všech seminářů budou připravené a nepřipravené mluvené projevy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 208 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1990-0.

KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 247 s. ISBN 9788024726526.

KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010, 190 s. ISBN 978-80-246-1829-6.

SZYMANEK, Krzysztof, Krzysztof A WIECZOREK a Andrzej S WÓJCIK. Umění argumentace: úlohy na zkoumání argumentů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, 148 s. ISBN 80-244-0834-1.

VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v rodině a ve škole aneb Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Vyd. 3., upr. Jinočany: H & H, 1998, 181 s. ISBN 80-86022-41-2.

VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990, 308 s. ISBN 80-7038-128-0.

KRAUS, Jiří. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011, 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5.

KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 248 s. ISBN 978-80-246-2001-5.

LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 202 s. ISBN 978-80-244-2309-8.

BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 266 s. ISBN 978-80-247-1743-2.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)
Písemný projev a řečnické cvičení dle zadání vedoucího semináře. 
Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8960


Heslo pro hosty: akredkpg19