PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologické zvláštnosti dospívání - OKBV1Q135A
Anglický název: Psychological Aspects of Adolescence
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Prerekvizity : OKBV1Q109A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (27.01.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty hlouběji s problematikou dospívání, zejména v rovině psycho-sociální. Základní poznatky vývojové psychologie budou doplněny o zásadní pohledy klíčových autorů, věnujících se této životní etapě. Pozornost bude věnována zejména problematice identity, jako hlavnímu vývojovému úkolu a kritériím dosažení dospělosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (27.01.2022)

Cílem předmětu je prohloubit povědomí  studentů o problematice dospívání zejména v rovině psycho- sociální. 

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (21.01.2023)

studium odborné literatury  cca 50 hod

vypracování kazuistiky adolescenta  10 hod

účast na přímé výuce  8 hod

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (27.01.2022)

Adelson,J. (ed). Handbook of Adolescent Psychology, NY, Willey. 1980

Jackson,S., Rodriguez,C.,Tomé,H. eds. Adolescence and Its Social Worlds. Howe. Lawrence Erlbaum Associates.1993

Erikson,E. Osm věků člověka. Praha.Propsy. 1996

Macek,P. Adolescence. Praha.Portál 2003

Shaffer,D. et al. Developmental psychology: childhood and adolescence. 4th Canadian ed. Toronto.  2012

Trpišovská,D. Poradenské problémy dospívání.in Hadj Moussová a kol.  Pedagogicko psychologické poradenství I. Praha. UK 2005 

Vágnerová, M. Vývojová Psychologie I. Dětství a dospívání. Praha.Karolinum 2005 

Vonkomer,J. Akí sme a akí budeme. Bratislava.Stimul -FIK UK. 1998 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (21.01.2023)

rozdíly v čwské a anglosasské ontogenetické literatuře

puberta a adolescence

adolescence raná, střední a pozdní

antropogenetické změny v dospívání

rozevírání nůžek mezi dospíváním fyzickým a dospíváním psychickým

rozdíly mezi chlapci a dívkami

subjektivnívýznam tělesných změn

proměny prožívání

změny v poznávacích procesech - myšlení adolescentů

změny v socjálním vývoji - vztahy mezi rodiči a adolescenty

vývojoové úkoly v adolescenci

identita sociální a identita osobní

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (27.01.2022)

Předpokladem k zápisu je absolvování kurzu pedagogické a sociální psychologie. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (27.01.2022)

Podmínkou atestu bude vypracování kazuistiky pubescenta nebo adolescenta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK