PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Terapie v sppg II. - Biblioterapie - OKBS1S144B
Anglický název: Therapies in special education II. Bibliotherapy
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Neslučitelnost : OKBS1S143B, OKBS1S145B, OKBS1S146B
Prerekvizity : OKBS1S140B
Záměnnost : OPBS1S144B
N//Je neslučitelnost pro: OKBS1S146B, OKBS1S145B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (03.11.2019)
Students will consolidate the theoretical knowledge gained in the course Bibliotherapy I. and extend it with new information about the specifics of the application of dramatherapy in selected groups of persons requiring special therapeutic care. Students experience various bibliotherapy activities.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (12.09.2019)

Povinná literatura:

KOVÁČOVÁ, B, VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. Biblioterapia v ranom a v predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, 160 s. ISBN 978-80-223-4487-6.

PILARČÍKOVÁ-HÝBLOVÁ, S. Biblioterapia. Liptovský Mikuláš: Vydané vlastným nákladom, 1997. 74 s.

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. Vývinová biblioterapia u detí predškolského a školského veku. In Špeciálnopedagogické poradenstvo, Informačný bulletin XIX. Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2015, s. 25 – 36. ISBN 978-80-89698-14-1.

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. Využitie vývinovej biblioterapie v inkluzívnom procese na základnej škole. In Expresivita v (art)terapii. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 32 – 40. ISBN 978-80-223-4221-6.

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. Vývinová biblioterapia u detí staršieho školského veku a adolescentov. In EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU 2016: Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky/ Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 28. januára 2016 v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 16 – 25. ISBN 978-80-223-4148-6.

 

Doporučená literatura:

JACKSONOVÁ, M. N. M. Bibliotherapy Revisited Issues In Classroom Management. Mangilao: M-m-mauleg Publishing, 2006. 69 s. ISBN 978-0-9790111-7-7.

KOVÁČOVÁ, B. Vývinovo orientovaná biblioterapia. In HORŇÁKOVÁ, M. (ed.) Včasná intervencia orientovaná na rodinu. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2010. s. 180-199. ISBN 978-80-223-2915-6.

MALECOVÁ, B. Prvky biblioterapie na vyučovaní. In Sociálne vzťahy a problémy na školách. Bratislava : Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, 2008. 1- 34 s. ISBN 80-89182-03-8.

MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4172-7.

SVOBODA, P. Poetoterapie. 1. vyd. Olomouc : UP, 2007. 187 s. ISBN 978-80-244-1682-3.

 

 

Sylabus - slovenština
Poslední úprava: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (12.09.2019)

Orientačné témy kurzu:

  1. Špecifiká biblioterapie u:
  • detí so špecifickými poruchami učenia
  • chorých, hospitalizovaných dospelých a detí
  • seniorov
  • osôb s psychiatrickým ochorením
  • osôb so závislosťami
  • detí raného a predškolského veku
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (14.12.2019)

Aktivní účast ve výuce (min. 50%) - aktívne plnění zadaných úkolov, aktívne zapojení

písemná zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK