PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Elementární matematika - OKBM2M103A
Anglický název: Elementary mathematics seminar
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OKBM2M109A, OKBM2M111A, OKBM2M123C, OKBM2M115A, OKBM2M113A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (08.07.2018)
Standardní úlohy ze středoškolské matematiky ze šesti vybraných oblastí, jejichž řešení je nutným předpokladem dalšího studia učitelství matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (08.07.2018)

Cílem předmětu je zopakovat a prohloubit některé základní poznatky z matematiky ze střední školy.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (08.07.2018)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

Skripta pro předmět (vybrané kapitoly):

  • Hejný, M., Stehlíková, N. Elementární matematika (rovnice, teorie čísel, kombinatorika, planimetrie). UK v Praze, PedF, Praha, 2000.
  • Hejný, M., Stehlíková, N. Elementární matematika, část II (algebraické výrazy, posloupnosti a řady, pravděpodobnost, stereometrie). UK v Praze, PedF, Praha, 2001.

 

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

Sbírky úloh pro SŠ:

  • Bušek, I. Řešené maturitní úlohy z matematiky. 3.vyd. Prometheus, Praha, 2005.
  • Petáková, J. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, Praha,1998.
  • Kováčik, J. Řešené příklady z matematiky pro střední školy. 2.vyd. ASPI, Praha, 2001.
  • Kubát, J. Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, Praha, 2001.
Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (06.10.2020)

 

Seminář

 

Kurz v Moodle: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4204

 

Samostatné procvičování úloh

 

 

V případě přechodu na distanční výuku z důvodu nemožnosti konat prezenční výuku na fakultě:

a) bude posílena distanční složka výuky formou dalších úkolů a plnění úloh v Moodle,

b) bude organizována online výuka v MS Teams, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

 

Možné konzultace online.

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (29.10.2019)

The course is taught only in Czech, so the requirements are only in Czech.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (08.07.2018)

Blok 1: Úpravy výrazů (týden 1-6)

1.A. Mocniny a odmocniny – definice a pravidla pro počítání s mocninami. Využití funkce signum při práci s mocninami.

1.B. Lomené výrazy a úpravy lomených výrazů, usměrňování zlomků. Rozpoznávání specifických struktur v různých výrazech – např. (a2 – b2), (a-b)3 apod.

1.C. Mnohočleny – násobení a dělení polynomů, hledání kořenů polynomu, Hornerovo schéma.

 

Blok 2: Predikátový počet (týden 7-9)

2.A. Logické spojky, kvantifikátory, negace. Převádění vět z přirozeného jazyka do formálního jazyka a naopak.

 

Blok 3: Zápis množin reálných čísel zadaných jako řešení jednoduché rovnice nebo nerovnice (týden 10-12)

3.A. Rovnice/nerovnice zaměřené na úpravu výrazů.

3.B. Rovnice/nerovnice zaměřené na práci s goniometrickými funkcemi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (08.07.2018)

Plnění průběžně zadávaných úkolů.

Úspěšné napsání závěrečného testu (1 řádný a 2 opravné termíny).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK