PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Programování - OKBM1M105A
Anglický název: Programming
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Janda
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (15.07.2017)
Cílem předmětu Programování je obeznámit studenty se základními pojmy z oblasti algoritmizace a programování v prostředí programovacího jazyka Python a s jeho syntaxí v míře nezbytně nutné k osvojení si problematiky tvorby jednoduchých programů sloužících pro matematické výpočty
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (15.07.2017)

Cílem předmětu Programování je obeznámit studenty se základními pojmy z oblasti algoritmizace a programování v prostředí programovacího jazyka Python a s jeho syntaxí v míře nezbytně nutné k osvojení si problematiky tvorby jednoduchých programů sloužících pro matematické výpočty

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (15.07.2017)

Python Programming Language - Official Website [online]. Python Software Foundation, 
c1990-2013 [cit. 2013-09-03]. Dostupné z: http://www.python.org/
• ČEPELÁK, Jiří. Řešené příklady v jazyku C. Praha : Computer Press, 2001. 156 s. ISBN 80-
7226-575-X.
• HUNTER, John, Darren DALE, Eric FIRING a Michael DROETTBOOM. THE 
MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM. Matplotlib: python plotting: Matplotlib 1.3.0 
documentation [online]. The matplotlib development team, c1990-2013, Jul 31, 2013 [cit. 
2013-09-03]. Dostupné z: http://matplotlib.org/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. David Janda (15.09.2019)

Podmínkami pro udělení zápočtu z předmětu jsou aktivní účast ve výuce a úspěšné absolvování zápočtového testu. Obsahem testu bude naprogramování několika jednoduchých programů vycházejících z tradičních algoritmických problémů v matematice.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Janda (15.09.2019)

Základy algoritmizace a programování (proměnná, datové typy, podmínka, cyklus, ...)

Seznámení s programovacím jazykem Python

Moduly základní knihovny jazyka Python pro matematiku

Tradiční algoritmické problémy v matematice (Eukleidův algoritmus, Eratosthenovo síto, třídící algoritmy, ...)

Rekurze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK