PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počítačová grafika - OKBI1I108A
Anglický název: Computer Graphics
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Vyučující: Mgr. Stanislav Lustig
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Prerekvizity : OKBI1I127B
Je prerekvizitou pro: OKBI1I117A, OKBI1I132B
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (22.01.2018)
Posláním předmětu Počítačová grafika je docílit u studentů pochopení základních principů a způsobů zpracování grafických dat na počítači, a tak vytvořit předpoklady pro efektivní tvůrčí práci s grafickými nástroji a jejich prostřednictvím s grafickými informacemi na počítači. Současně je posláním předmětu navodit základní teoretické a kompetenční zázemí pro další rozvoj ve směru aplikované 3D grafiky, multimediálních aplikací a autorského přístupu k využití grafických dat v různých typech dokumentů. Cíl předmětu Počítačová grafika spočívá v osvojení příslušných poznatků a činností z oblasti počítačové grafiky vztahujících se k teorii počítačové grafiky a zvládnutí práce s grafickými daty a využívání grafických informací s podporou počítače, včetně poznání různých způsobů získávání a úpravy grafických dat a charakteristik příslušných zařízení a programů. Obsahově se předmět orientuje na relevantní teoretické základy počítačové grafiky z oblasti informatiky, fyziky, biologie a psychologie, principy a algoritmy zpracování grafických dat na počítači, parametry digitálního obrazu, zpracování barvy, typy a vlastnosti grafických formátů, aplikace bitmapové a vektorové grafiky, technické vybavení pro zpracování grafiky a programy pro tvorbu a zpracování grafiky.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (22.01.2018)

HASHIMOTO, A., CLAYTON, M. Velká kniha digitální grafiky a designu. Brno : Computer Press, 2009.

 • HUDEC, B., FELKEL, P. Základy počítačové grafiky. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2007.

 • HUGHES, J. et al. Computer graphics - principles and practice, 3rd edition. B, Addison-Wesley Publishing, 2012.

 • KLAWONN, F. Introduction to Computer Graphics, 2nd edition. London : Springer-Verlag London Ltd, 2012.

 • KOLINGEROVA, I. Krásy počítačové grafiky.  Dostupné z URL: <http://iason.zcu.cz/~kolinger/vyukaZCU.html#KPG>.

 • LEA D. Mistrovství v Adobe Photoshop : Tvorba digitálních ilustrací a umělecké techniky. Brno : Computer Press, 2011.

 • NAVRÁTIL. P. Počítačová grafika a multimédia. Praha : Computer Media, 2007.

 • SHIRLEY, P., MARSCHNER, S. Fundamentals of Computer Graphics , 3rd edition. Boston : A K Peters, 2009.

 • TŮMA, T. Počítačová grafika a design. Brno : Computer Press, 2007. Centre of Computer Graphics and Data Visualisation. Dostupné z URL: <http://herakles.zcu.cz/education/zpg/cviceni.php>.

 • ŽÁRA, J. a kol. Moderní počítačová grafika. Brno : Computer Press, 2004.

 • Materiály k výuce předmětu na serveru MOODLE.  Dostupné z URL: <http://moodle.it.pedf.cuni.cz/>.

 • On-Line Computer Graphics Notes. Dostupné z URL: <http://graphics.idav.ucdavis.edu/education/GraphicsNotes/homepage.html>.

 • Server o počítačové grafice a digitální fotografii. Dostupné z URL: <http://www.grafika.cz/>.

 • Server o problematice 3D grafiky a digitálních médií. Dostupné z URL: <http://3dgrafika.cz/>.

 • Textové materiály, prezentace a grafické soubory distribuované v průběhu semestru.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (22.01.2018)

Zkouška má část teoretickou a praktickou

 • Teoretická část bude realizována písemnou a ústní formou zkoušení.

  v písemné části se jedná prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou testu

  v ústní části se jedná o prokázání příslušné úrovně vědomostí při obhajobě zápočtové práce a související rozpravě z oblasti zaměření předmětu

 • Praktická část se týká prokázání způsobilosti v tvorbě, získávání a zpracování grafických dat na počítači formou realizace úkolů na základě zadání

 • Zkouška bude realizována v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (22.01.2018)

TEORETICKÉ ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

 • Vývoj a směry zpracování grafických informací na počítači

 • Aplikace počítačové grafiky, vizualizace

 • Zpracování grafické informace, analytická a výpočetní geometrie v počítačové grafice, technické a programové vybavení pro zpracování grafiky

 • Fyzikální a percepční vlastnosti světla, jas, odstín, sytost, světlost, barevná teplota

 • Pojem barvy, vnímání světla zrakem, rozlišovací schopnost oka, vnímání jasu, vnímání barev, barevný kontrast

 • Barevné prostory, chromatický diagram, gamut lidského vidění, způsoby vyjádření odstínu barvy, barevné modely, hlavní druhy barevných modelů

GRAFICKÁ DATA

 • Druhy a zdroje grafických dat

 • Metody popisu grafických dat, metoda rastrového popisu, metoda vektorového popisu

 • Bitmapová data, barvový atribut, barevná hloubka, bitový atribut

 • Vektorová data, grafická primitiva, popis objektů, rasterizace

PARAMETRY DIGITÁLNÍHO OBRAZU

 • Reprezentace obrazu, digitalizace, kvantování, vzorkování, vzorkovací metody, alias a antialiasing

 • Rozlišení obrazu, rozlišovací schopnost, interpolace

 • Velikost obrazu, barvy, transformace barev, dithering.

 • Jas obrazu, histogram, gamma, transformace jasové stupnice, datový objem

GRAFICKÉ SOUBORY A FORMÁTY

 • Grafické soubory, grafické formáty, struktura grafického souboru

 • Druhy a vlastnosti grafických formátů, oblasti aplikace 

 • Komprese dat, kompresní algoritmy a jejich vlastnosti

 • Rastrové (bitmapové) formáty, vektorové formáty, metaformáty

TVORBA A ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY

 • Získávání grafických dat, světlocitlivé snímací prvky, skenery, digitální foto

 • Programy pro tvorbu a zpracování grafiky, grafické editory, programy pro úpravu grafiky, grafické dílny, specializované programy

 • Grafické akcelerátory, vývoj, standardy, základní parametry

 • Monitory, projektory

 • Tisk, tiskárny, tisk šedé škály, barevný tisk, barevné separace, úprava předloh

PRÁCE S BITMAPOVÝM a VEKTOROVÝM GRAFICKÝM EDITOREM

 • Prostředí programu, dostupné nástroje a funkce

 • Možnosti vytváření bitmapové grafiky, úpravy bitmap, retušování, filtry a masky, změny velikosti, rozlišení a barevnosti

 • Základy tvorby vektorových objektů, manipulace s objekty, úpravy objektů, speciální funkce

 • Pracovní prostředí, uživatelské nastavení, práce s vrstvami, styly a šablonami

 • Import, archivy obrázků, export, konverze, kalibrace, tisk 

PRÁCE S GRAFIKOU

 • Úprava a konverze grafických souborů

 • Snímání obrazových předloh, skenování, digitální foto, optické rozpoznávání textů OCR - Optical Character Reading

 • Tvorba diagramů, animovaných GIF sekvencí, základní ozvučení grafických souborů a střih videosekvencí

 • Předtisková úprava, tisk

ZÁKLADY 3D GRAFIKY

 • Reprezentace 3D objektů

 • Geometrické transformace 3D objektů

 • Projekce, projekční matice, rovnoběžné promítání, středová projekce

 • Světlo, osvětlovací modely, světelné zdroje, stíny

 • Textury, typy mapování, shadow map, light map

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (22.01.2018)

 

Požadavky k zápočtu

 • Aktivní práce ve výuce, průběžné plnění úkolů

 • Obhájení kvalitní původní zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu vytvořené samostatně ve struktuře a formě dle zadání

 • Zápočet bude realizován v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK