PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnost práce a základy toxikologie - OKBE4E013A
Anglický název: Occupational safety and basics of toxicology
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D. (03.02.2022)
Výuka se komplexně zaměřuje na problematiku bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami a na hodnocení jejich toxických účinků, a to v pojetí využitelném pro pedagogickou praxi budoucích učitelů. Předmět je koncipován do tří hlavních okruhů: 1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři a při výuce ve školách; 2) Obecná toxikologie; 3) Speciální toxikologie. V prvním okruhu výuka zahrnuje problematiku bezpečnostních rizik souvisejících s nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejich identifikaci a hodnocení, dále obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce v chemické laboratoři včetně přehledu jednotlivých osobních ochranných pracovních prostředků a prezentace jejich správného používání. Toxikologická část se zaměřuje na mechanismy působení toxických látek na živý organismus, toxikokinetiku a toxikodynamiku a na možné akutní a opožděné účinky intoxikace. V části věnované speciální toxikologii se studenti seznámí s toxikologickými vlastnostmi všech prvků periodické soustavy a s jejich vybranými sloučeninami, zejména pak s těmi látkami, s nimiž se budou moci setkávat ve své budoucí učitelské praxi nebo v běžném životě. Předmět zahrnuje nejen teoretické penzum vyučované látky, ale současně také plní roli školení studentů o BOZP, PO a o chemické bezpečnosti, které je vysoká škola povinna zajistit svým studentům podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Úspěšné absolvování tohoto předmětu je tak nezbytným kvalifikačním předpokladem pro účast studentů na laboratorních cvičeních z jednotlivých chemických disciplín.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D. (03.02.2022)
Podíl přímé výuky činí 12 h, dalších 28 h stráví studenti samostudiem zaslaných studijních opor a 20 h přípravou na zkoušku.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D. (21.09.2023)

Doporučená studijní literatura:

 • Hon Z. Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství. VŠERS, 2013. ISBN 978-80-87472-56-9.
 • McGachy L., Tomášová P., Rošková Z. Toxikologie a ekotoxikologie I. VŠCHT, Praha, 2021. ISBN 978-80-7592-097-3
 • Klusoň P. Toxikologie. Univerzita J. E. Purkyně, 2014. ISBN 978-80-7414-811-8.
 • Linhart I. Toxikologie. VŠCHT, Praha, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1.
 • Patočka J. Úvod do obecné toxikologie. Nakladatelství MANUS, Praha, 2003. ISBN 80-86571-04-1.
 • Prokeš J. et al. Základy toxikologie. Galém, 2005. ISBN 80-7262-301-X.
 • Tichý M. Toxikologie pro chemiky. Univerzita Karlova, Praha 1998. ISBN 80-7184-625-2.
 • Horák J., Linhart I., Klusoň P. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. VŠCHT, Praha 2004. ISBN 80-7080-548-X.
 • Paleček J., Palatý J. Toxikologie a bezpečnost práce v chemii, VŠCHT Praha, 1996.
 • Rusek V. Základy toxikologie a úvod do problematiky hygieny a bezpečnosti práce v chemické laboratoři, Univerzita Pardubice, 2001.
 • Skřehot P. A. et al. Prevence nehod a havárií, VUBP, Praha 2009. ISBN 978-80-86973-34-0.
 • ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 • Zákon č. 350/2001 Sb., chemický zákon.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D. (02.02.2022)

Docházka povinná. V případě více jak jedné absence na výuce může být student připuštěn ke zkoušce až po vypracování semestrální práce s tímto zadáním: Navštivte nějakou chemickou laboratoř nebo sklad chemických látek (např. ve vaší střední škole) a vyhledejte možná (chemická) rizika. Na základě Vašeho zjištění navrhněte opatření ke zlepšení stávající úrovně bezpečnosti. Poznámka: Vycházejte z normy ČSN 01 8003.

Zkouška probíhá ústně – student si vylosuje z každého okruhu jednu otázku. Celkový čas na přípravu je stanoven na 15 minut; celková doba zkoušení každého studenta je cca 15 minut. Výsledné hodnocení studenta se odvíjí od jeho prezentovaných teoretických znalostí a také schopností optimálně využít stanovených 15 minut pro zodpovězených daných otázek.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D. (02.02.2022)

Okruh 1: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v chemické laboratoři

·         Úvod do BOZP

·         Právní předpisy z oblasti BOZP

·         Zásady vyhledávání a hodnocení pracovních rizik

·         Klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí

·         Bezpečnost práce v chemické laboratoři a při školní výuce

·         Opatření pro předcházení úrazům a řešení nehod

Okruh 2: Obecná toxikologie

·         Úvod do obecné toxikologie

·         Mechanismy působení toxických látek na organismus

·         Toxikokinetika a toxikodynamika

·         Klasifikace toxicity a hodnocení rizik toxického působení chemických látek

Okruh 3: Speciální toxikologie

·         Úvod do speciální toxikologie

·         Toxické účinky prvků a jejich anorganických sloučenin – vodík, alkalické kovy (I.A) a kovy alkalických zemin (II.A)

·         Toxické účinky prvků a jejich anorganických sloučenin – triely (III. A), tetrely (IV.A) a pentely (V.A)

·         Toxické účinky prvků a jejich anorganických sloučenin – chalkogeny (VI.A), halogeny (VII.A) a vzácné plyny (VIII.A)

·         Toxické účinky prvků a jejich anorganických sloučenin – přechodné kovy (I.B až VIII.B)

·         Toxické účinky prvků a jejich anorganických sloučenin – lanthanoidy, aktinoidy a transurany

·         Toxické účinky základních organických sloučenin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK