PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Laboratoř organické chemie - OKBE2E113A
Anglický název: Organic chemistry laboratory work
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vyučující: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D.
Neslučitelnost : OKB2309024
Prerekvizity : OKBE2E107A, OKBE2E108A
Záměnnost : OKB2309024
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.09.2022)
Hlavním cílem laboratorního cvičení je ověření teoretických poznatků z organické chemie v praxi. Jednotlivé experimentální úlohy jsou zaměřeny na separační operace, identifikace látek a metody přípravy vybraných organických sloučenin.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.09.2022)

Povinná literatura:

TRNKA, T. a kol.: Praktikum z organické chemie, UK, Praha 1989.

Doporučená literatura:

VEČEŘA, M., PANCHARTEK, J.: Laboratorní příručka organické chemie, SNTL, Praha 1987.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (27.10.2022)

1. Bezpečnost práce v laboratorních cvičeních z  organické chemie
2. Separační metody I.: krystalizace kyseliny benzoové, destilace ethanolu, stanovení teploty tání, stanovení indexu lomu
3. Separační metody II.: extrakce přírodního materiálu, sublimace kafru, stanovení měrné otáčivosti, stanovení retardačního faktoru
4. Organická analýza: důkazy prvků (C,H,N,S,Cl), důkazy charakteristických skupin (OH, COH, COOH, NH2, NO2 apod.)
5. Eliminace: dehydratace cyklohexanolu
6. Adice: reakce bromu s cyklohexenem
7. Nukleofilní alifatická substituce: reakce ethanolu s bromovodíkem
8. Elektrofilní aromatická substituce I.: nitrace fenolu
9. Elektrofilní aromatická substituce II.: diazotace anilinu, kopulace benzendiazonium-chloridu na 2-naftol
10. Adičně eliminační reakce: reakce benzaldehydu s anilinem
11. Oxidační a redukční reakce: oxidace cyklohexanolu na kyselinu adipovou, redukce nitrobenzenu na anilin
12. Chemie heterocyklických sloučenin: syntéza benzimidazolu
13. Reakce přírodních látek: acetylace glukosy
14. Fotochemické reakce: izomerace azobenzenu

15. Mikrovlnná syntéza: reakce anilinu s kyselinou octovou

16. Studium reakčního mechanismu: triazenový přesmyk

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.09.2022)

Podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je příprava určeného počtu preparátů. Preparáty budou hodnoceny na základě jejich čistoty a výtěžku, hodnocen bude i laboratorní protokol, který je nedílnou součástí laboratorní práce.

Studenti musí odevzdat pracovní místo v bezvadném stavu - případně zaplatit škodu za rozbité či ztracené kusy nádobí a laboratorního vybavení.

V závěru cvičení píší studenti zápočtový test, který odráží poznatky získané v laboratorním kurzu. Opět musí být úspěšnost alespoň 50%.

Absence v tomto druhu kurzu není možná.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.09.2022)

Studenti obdrží návody k jednotlivým experimentálním úlohám.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK