PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie I - OKBE2E105A
Anglický název: Inorganic Chemistry I
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Neslučitelnost : OKB2309018
Záměnnost : OKB2309019, OPBE2E105A
Je prerekvizitou pro: OKBE2E108A, OKBE2E111A, OKBE2E110A, OKBE2E109A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Struktura atomu. Schrödingerova rovnice. Atomové orbitaly. Chemická vazba. Teorie molekulových orbitalů. Tvary molekul. Ionizační potenciál, elektronová afinita, elektronegativita. Dipólový moment. Slabé vazebné interakce. Chemie nepřechodných prvků. Přechodné prvky. Teorie ligandového pole. Spektrální a magnetické vlastnosti
Poslední úprava: Havlíček David, doc. RNDr., CSc. (19.05.2019)
Literatura
 • Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I – Teoretická část. Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II – Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

   

 • Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

   

 • Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.
Poslední úprava: Havlíček David, doc. RNDr., CSc. (19.05.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Vlastní zkouška je ústní a pro její splnění je třeba zodpovědět dvě vylosované otázky.

Poslední úprava: Havlíček David, doc. RNDr., CSc. (19.05.2019)
Sylabus -

Anorganická chemie I


Obecná část:

 1. dřívější a současné představy o stavbě atomu; vlnová mechanika, Schrödingerova rovnice
 2. kvantová čísla, orbitaly, jejich tvary, nodální plochy
 3. základní představy o chemické vazbě, typy vazeb
 4. kovalentní vazba
 5. teorie mlekulových orbitalů
 6. model "VSEPR"
 7. iontová vazba a stavba krystalických látek
 8. kovová vazba
 9. slabé vazebné interakce
 10. teorie kyselin a zásad
 11. oxidace a redukce; elektrodové potenciály a elektrochemická řada
 12. teorie krystalového (ligandového) pole; bude požadován výklad štěpení d-orbitalů v poli oktaedrické, tetraedrické a čtvercově planární symetrie; u zkoušky dostanete konkrétní problémovou otázku

 

Systematická část:

 1. vodík a kyslík
 2. halogeny; prvky, skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny
 3. halogeny; oxidy, oxokyseliny a jejich soli
 4. chalkogeny; prvky, skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny
 5. oxokyseliny síry, selenu a telluru a jejich soli
 6. prvky skupiny dusíku; skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny
 7. oxidy a oxokyseliny dusíku a jejich soli
 8. oxokyseliny fosforu a arsenu a jejich soli
 9. prvky skupiny uhlíku
 10. prvky skupiny boru
 11. alkalické kovy
 12. kovy alkalických zemin
 13. prvky první přechodné řady; běžné oxidační stavy a jejich zabarvení
 14. prvky druhé a třetí přechodné řady; běžné oxidační stavy a jejich zabarvení
 15. prvky skupiny chromu a mangan
 16. triáda železa
 17. prvky skupiny mědi
Poslední úprava: Havlíček David, doc. RNDr., CSc. (19.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK