PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Komplexní jazyková analýza - OKBC2C118A
Anglický název: Complex Language Analysis
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (24.01.2023)
Předmět Komplexní jazyková analýza završuje bohemistické studium v bakalářském studijním oboru. Shrnuje poznatky nabyté v průběhu studia, průřezově je uvádí do vzájemných vztahů a umožňuje tím studentovi dospět ke komplexnímu pohledu na jazyk. Je tedy třeba, aby studenti nejdříve absolvovali předměty Fonetika a fonologie českého jazyka, Morfologie českého jazyka, Lexikologie českého jazyka a sémantika, Syntax českého jazyka I a II a Stylistika českého jazyka.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (24.01.2023)

Cílem předmětu je prohloubení a usouvztažnění poznatků a dovedností získaných v jazykových předmětech v průběhu studia a jejich aplikace na konkrétní textový materiál. Stěžejní náplní práce v seminářích bude komplexní jazyková analýza autentických textů, mluvených i psaných.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (24.01.2023)

ČECHOVÁ, M. a kol. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996.

ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2001

ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003.

HOFFMANNOVÁ, J.  a kol. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. 

KROUPOVÁ, Libuše a Josef FILIPEC (ed.). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 4. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN 80-200-1347-4.

HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. 2., nezměn. vyd. Praha: Academia, 1989. 8 sv.

Dále literatura zvládnutá v průběhu studia, přednášky a semináře věnované jednotlivým jazykovým rovinám.

Doplňující literatura předepsaná pro jazykové disciplíny studované v průběhu studia a příležitostně další prostudovaná odborná literatura zvládnutá v rámci jednotlivých předmětů

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (24.01.2023)

Rozbor textů z různých komunikačních sfér. Komunikační situace, komunikační funkce, volba jazykových prostředků.

Výstavba textu z hlediska všech jazykových rovin, sémantická, slovotvorná a morfologická stránka slova (např. všestranná charakteristika slovních druhů), slovo v syntaxi. Vztah fonetické a grafické podoby textu.

Vliv sledovaných jazykových jevů na styl. Posouzení kvality a vlastností textu, vhodnosti užití jazykových prostředků; reformulace.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (24.01.2023)

Samostatné studium zadané literatury a práce se stud. oporami v rozsahu 90 hodin, plnění průběžně zadávaných kontrolních úkolů.

Zakončení předmětu: písemná práce - komplexní jazykový rozbor textu dle zadaných úkolů. Termín bude stanoven na semináři 24. 2. 2023.

Písemná práce má dva opravné termíny.

Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4261#section-15

 

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (08.02.2023)

Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14684

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK