Stylistika a teorie textu - OKBC2C115A
Anglický název: Stylistics and Theory of Text
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Prerekvizity : OKBC2C109A, OKBC2C112A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (19.08.2022)
Cílem předmětu je nabytí nejen teoretických znalostí v oblasti stylistiky a teorie textu, ale i praktických dovedností. Využito bude jak pozorování textů v konkrétních podmínkách jejich užití a jejich analýza, tak vlastní stylizace či transformace textů. Osnova: Funkční rozvrstvení stylů českého jazyka a odpovídajících jazykových a výstavbových prostředcích jednotlivých stylů. Charakteristika funkčních stylů českého jazyka, konkrétní slohové útvary a postupy, rozdíly mezi texty mluvenými a psanými. Verbální a neverbální prostředky, jejich vzájemnému vztah. Stylotvorné charakteristiky prostředků jednotlivých plánů jazyka. Text a jeho vlastnosti.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (19.08.2022)

Instrukce pro případnou distanční formu výuky:

Zadání práce bude zasíláno e-mailem, vypracované úkoly budou studenti vkládat do Moodlu na:

http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4259

Online výuka bude probíhat dle rozvrhu přes Zoom. Odkaz na výukovou událost bude studentům zaslána mailem přes SIS. Doporučuji studentům, aby si aplikaci nainstalovali, resp. vyzkoušeli s dostatečným předstihem (www.zoom.us).

S ohledem na aktuální situaci je možné, že odevzdávání seminární práce bude probíhat pouze elektronicky. Bude upřesněno.

Přesnější instrukce zašle vyučující před výukou.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (19.08.2022)

Základní studijní literaura:

HOFFMANNOVÁ a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.

ČECHOVÁ, Marie a kol.: Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997.

ČECHOVÁ, Marie a kol.: Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003.

ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie, MINÁŘOVÁ, Eva: Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.

 Příruční mluvnice češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Doporučená lit.

Hoffmannová, J.: Jakou cestou se ubírat ke stylistice dialogů a mluvených projevů? In: Stylistika v kontextu historie a současnosti. Brno: Masarykova univerzita 2013, s. 103-113.

Schneiderová, S.: Jazyk a styl Petry Hůlové. Filologické studie. Praha: Karolinum 2014, s. 240-260.

Stich, A.: K obecné češtině v současné próze. Naše řeč 58, 1975, s. 215-223.

Schneiderová, S.: Vztah verbálního a ikonického textu. In: Schneider, J., Pořízková, L. (eds.): Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc: Univerzita Palackého 2008, s. 137-145.

 Šmilauer, Vl.: Hlavní skladební a slohové nedostatky odborného vyjadřování. In: Daneš, fr. a kol.: O češtině pro Čechy. Praha, 1963.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (19.08.2022)

1. Úvod, požadavky k zakončení předmětu, styl, stylistika, fukční styly, slohové útvary.

Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny, s. 7-12, 28-35.

2. Slohotvorní činitelé, slohové postupy a jejich modifikace.

Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny, s. 50-75.

3. Text mluvený a psaný, mluvenost jako konstituující faktor projevu, sféra běžné každodenní komunikace

Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny, s. 132-143.

Hoffmannová a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny, s. 22-143.

4.Styl administrativní a právnický, sféra institucionální komunikace

Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny, s. 167-175.

Hoffmannová a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny, s. 144-181.

5.  Styl publicistický, jeho žánry a slohové postupy; jazykové prostředky

Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny, s. 176-200.

Hoffmannová a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny, s. 255-395.

6. Styl odborný, jeho žánry a slohové postupy; jazykové prostředky

Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny, s. 148-166.

Hoffmannová a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny, s. 182-221.

7. Styl rétorický

Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny, s. 201-209.

8. Styl elektronické komunikace, styl reklamy.

Hoffmannová a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny, s.105 - 143, 338-394.

9. Textualita, intertextovost, akceptabilita.
Příruční mluvnice češtiny, s. 652-697.

10. Styl umělecký. Individuální autorský styl

Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny, s. 210-244.

Hoffmannová a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny, s. 396-463.

11. Stylová charakteristika prostředků hláskoslovných, tvaroslovných, morfologických, syntaktických, lexikálních

Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny, s. 81-121.

12. Diferenciace a stratifikace národního jazyka.

 Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny, s. 36-47.

 

Stylizační cvičení jsou zařazována průběžně.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (03.10.2023)

Aktivní účast v on-line kurzu na http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4259

Samostatné studium zadané literatury a práce se stud. oporami v rozsahu 90 hodin, úspěšné plnění průběžně zadávaných kontrolních úkolů.

Závěrečná seminární práce: stylistická analýza vybraného textu a následná diskuse. Termín odevzdání první verze: 15. 12. 2023. Nejzazší termín odevzdání finální verze: 30. 1. 2024.

Seminární práce má podobu komplexního stylistického rozboru textu. Student si vybírá libovolný UCELENÝ text v rozsahu 1-2 strany. Musí se jednat o text autentický (tj. nikoli modelový), nejlépe originálně český (tj. nikoli překlad), z libovolné stylové oblasti. Výchozí text musí být příložen! Práce bude členěna do následujících kapitol: Úvod (zasazení do komunikační situace a stylové oblasti, kom. záměr, určení slohového útvaru), Slohotvorní  činitelé, Horizontální a vertikálnÍ členění textu, Slohová charakteristika hláskoslovných prostředků, Slohová charakteristika morfologických prostředků, Slohová charakteristika lexikálních a slovotvorných prostředků, Slohová charakteristika syntaktických prostředků, Závěr. Práce musí obsahovat seznam použité literatury a odkaz na primární zdroj textu, musí být bez pravopisných a interpunkčních chyb (chyby mohou být důvodem k nepřijetí seminární práce). Text musí být souvislý (nikoli v bodech), stylizačně propracovaný, psaný odborným stylem. 

Formát seminární práce: Bez titulní strany, na první straně jméno autora práce a vyučujícího, stránky sešité sešívačkou či sponkou, v případě osobního odevzdání prosím bez desek či euroobalu. Nejlépe oboustranný tisk. Rozsah je dán vyčerpáním tématu a hloubkou analýzy.