PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie živočichů a člověka - OKBB2B118A
Anglický název: Human and animal physiology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Prerekvizity : OKBB2B102A
Záměnnost : OPBB2B118A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (29.09.2020)
Předmět navazuje na příslušné předměty morfologické a anatomické; soustřeďuje se na výklad funkcí a procesů probíhajících v jednotlivých orgánových systémech. Důraz je položen především na pochopení regulačních systémů savců, se specifickým zaměřením na člověka, zejména pak na soustavu endokrinní, nervovou a systém imunitní. Nedílnou součástí obsahu předmětu jsou i metabolické procesy na příslušných úrovních organizace organismu, stejně jako zmínění některých typických patologií, které jsou vyvolány poruchou regulace tělesných funkcí. Pozornost je věnována i fyziologickým adaptacím a jejich významu pro obratlovce. Hlavní tematické bloky kurzu: Základy fyziologie buňky Termoregulace Fyziologie svalu, nervu a nervosvalové ploténky Dýchání a acidobazická rovnováha organismu Ledviny, hospodaření s vodou a homeostáza Výživa, trávení a metabolismus Fyziologie kardiovaskulárního systému a krev Hormony a jejich vliv na regulaci, vývoj organismu a rozmnožování CNS a fyziologie smyslového vnímání.
Deskriptory
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (29.09.2020)

Výuka předmětu bude probíhat distančně na platformě MS Teams.

Odkaz na třídu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd22a317921d4cfea6dd561508046df0%40thread.tacv2/conversations?groupId=57eb7282-e981-4593-a8c0-a69121c71d34&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Přednášky (bloková výuka) proběhnou online. Rovněž zadávání samostatné práce (seminární práce) proběhne online, stejně tak jako její odevzdání a případné konzultace.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (29.09.2020)
Základní zdroje:
ROKYTA R a kol. Fyziologie (pro bakalářská studia). Galén. Praha 2016
Ganong WF. Přehled lékařské fyziologie. Galén, Praha, 2005
Langmeier M a kol. Základy lékařské fyziologie. Grada Publishing, Praha, 2009
Mourek J. Fyziologie - učebnice pro studenty zdravotnických oborů, 2. vydání. Grada Publishing, Praha 2012
Rokyta R. Fyziologie. ISV nakladatelství, Praha 2000
Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha 2004
Trojan S. a kol. Lékařská fyziologie. Grada-Avicenum, Praha 1999
 
Další zdroje:
Schmidt RF. Fyziologie –memorix. Scientia medica, Praha 1993
Hruška M. Fyziologie živočichů a člověka I, II. Gaudeamus, Hradec Králové 1994
Mysliveček J, Trojan S. Fyziologie do kapsy. Triton, Praha 2004
Ward J, Linden RWA. Základy fyziologie. Galén, Praha, 2010
Silbernagl S, LANG F. atlas patofyziologie. Grada, Praha, 2010
Kittnar O a kol. Lékařská fyziologie. Grada, Praha, 2011
Elektronická učebnice fyziologie, Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze (http://fyziologie.lf1.cuni.cz/ucebnice)
Silbernagl S, Despopoulos A. Color Atlas of Physiology, 6/7th edition. Thieme, New York, 2008/2015
Silbernagl S, LANG F. Atlas patofyziologie. Grada, Praha, 2012
Silbernagl S, Despopoulos A. Color Atlas of Physiology, 7th edition. Thieme, New York, 2015
Widmaier EP et al. Vander‘s Human Physiology, 14th edition. McGraw-Hill Education, New York, 2016
Gunga H-Ch et al. Human Physiology in Extreme Environments. Academic Press, London 2015
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (12.10.2022)

Podmínky zakončení předmětu (budou upřesněny na první přednášce):

zápočet - seminární práce na zadané téma

zkouška - písemný test

 

V případě zhoršení epidemiologické situace bude plnění předmětu probíhat online (MS Teams).

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (29.09.2020)

Hlavní tematické bloky kurzu:

Základy fyziologie buňky - základní životní fukce buňky, transport, buněčná membrána, transport přes membránu a rovnováha iontů na membráně, kontakty mezi buňkami

Fyziologie svalu a nervosvalové ploténky - svalové vlákno, kontrakce, aktin, myozin a další svalové bílkoviny, propriorecepce, svalové vřeténko

Dýchání a acidobazická rovnováha organismu - základní stavba dýchací soustavy, dýchací svaly, respirační kvocient, řízení dýchání, dýchací rytmus, výměna dýchacích plynů, pneumothorax, tracheotomie

Ledviny, hospodaření s vodou a homeostáza - nefron, glomerulus + tubulární část, glomerulární filtrace, tubulární (re)absorbce a sekrece, vliv ledvin na acidobazickou rovnováhu, systém renin-angiotensin

Výživa, trávení a metabolismus - funkce gastrointestinální soustavy, regulace funkce, trávicí enzymy, tělesná teplota a její regulace

Fyziologie kardiovaskulárního systému a fyziologie krve - krevní buňky, hemoglobin, transport O2 a CO2, acidobazická rovnováha krve, imunita, protilátky, hemostáza, převodní systém srdeční, srdeční práce, projevy srdeční činnosti, ejekční frakce, vasodilatace, vasokonstrikce

Hormony a jejich vliv na regulaci, vývoj organismu a rozmnožování - hypotalamo-hypofyzální osa, somatotropin, osa hormonů štítné žlázy, nadledvin, a pohlavních hormonů, endokrinní funkce slinivky, epifýza

Fyziologie nervové soustavy - neuron, synapse, klidový a akční potenciál, základní stavba CNS a dělení periferního nervového systému, reflex, motorika, funkce mozečku, bazálních ganglií, limbický systém, šedá kůra koncového mozku

Fyziologie smyslového vnímání - zrak, sluch, statokinetický aparát vnitřního ucha, chuť, čich, kůže a kožní receptory

 

Materiály ke kurzu jsou dostupné na moodlu:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5629

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK