Ontogeneze člověka - OKBB2B104A
Anglický název: Human ontogeny
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Prerekvizity : OKBB2B102A
Záměnnost : OPBB2B104A
Je záměnnost pro: OPBB2B104A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (12.12.2020)
Přednáška má jako prerekvizitu úspěšné absolvování kurzu anatomie a morfologie člověka. Je zaměřena nas seznámení studentů se všeimi relevantnímí fázemi prenatálního, perinatální a postnatálního růstu a vývoje člověka včetně nejdůležitějších genetických a epigenetických, fyziologických a biosociálních mechanismů. Soustřeďuje se na pochopení základních principů diferenciačního procesu, jeho vztahu k ke specifickým genetickým aspektům jako je funkce HOX genů a dalších strukturálních genů v raných fázích ontogeneze. Charakterizuje podstatné znaky fyziologické a morfologické ve vývoji dítěte, věnuje pozornost také organogenezi a vývoji orgánů postnatálně, kritickým periodám ve vývoji orgánových soustav a jednotlivým etapám germinačního, embryonálního a fetálního vývoje, zabývá se perinatálním obdobím. Podrobně se věnuje popisu a hodnocení klíčových procesů postnatálního vývoje, s důrazem na klíčová období před-dospělého růstu. Součástí je i výklad průběhu dospělosti a stárnutí, a především problematice životního cyklu a životních historií v lidských populacích.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

Cilem je pochopení lidské ontogeneze z hlediska jejího současného chápání, tedy procesu ontogeneze jako fenoménu zahrnující genetické, vývojové i sociobiologické aspekty. Důležité je i pochopení ontogeneze člověka z hlediska životního cyklu a životních historií lidksých populací. Součástí je i praktické zvládnutí přípravy projektu výzkumu lidské ontogeneze/růstu, praktické zvládnutí základních antropometrických metod

 
Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (21.02.2021)

Ontogeneze člověka - online výuka - bude základní přednáška s částmi – Úvod Prenatální a perinatální období; Rané dětství, dětství a maturace; Dospělost, stárnutí, reprodukce a životni historie - v prostředí Ms Teams s využitím prostředí Google (Sites). MsTeams –  Tým Ontogeneze člověka - základní informace přednášky a filmy- dále pak https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogenezehttps://sites.google.com/view/antropology-books/homehttps://sites.google.com/view/biologielovka1/home

Ontogeneze člověka – v distanční kurzu budou zadány 4 úkoly s využitím přednášek, doporučené literatury a analýzy filmů – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat v MsTeams nebo v krajním případě a zcela výjimečně a po dohodě i mailem:

1.       Prenatální a perinatální období – hlavní etapy a charakteristiky jednotlivých období. Úkol vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materálů a videa Lidské tělo 1.

2.       Ontogeneze před obdobím pohlavní zralosti - charakterizuj rozdíly mezi novorozeneckým kojeneckým obdobím, batolecím obdobím a ranným dětstím, hlavní fáze dětství s přihlédnutím k období školní zralosti, pozdní dětství a prepuberta - Přednášky, literatura filmy Lidské tělo 1, 2,;

3.       Ontogeneze v období pohlavního dozrávání - Proces maturace - charakteristika jednotlivých fází maturace - adrenarche, prepuberta, puberta a stárnutí, Přednášky, studijní materiály a videa  Lidské tělo 3, 4; vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materálů a videí Lidské tělo 3, 4

4.       Dospělost, reprodukce a stárnutí - adolescence a dospělost - životní cyklus a životní historie, význam stárnutí a teorie stárnutí - Přednášky, literatura film Lidské tělo 1, 4; vypracovat v rozsahu cca 1 strany ve Wordu (tj. 2 normostrany) s využitím přednášek, studijních materiálů a videí Lidské tělo 1, 4.

Každý úkol by měl být v rozsahu cca dvou normostran, tedy jedné strany v MsWord.

Pokud student nebude průběžně v daných termínech odevzdávat úkoly, bude to považováno za neplnění studijních povinností a nebude připuštěn k zápočtu.

V rámci distanční výuky je cvičení Ontogeneze člověka přesunuto do prostředí Microsoft Teams – Ontogeneze člověka - cvičení (PS). V tomto prostředí bude probíhat:

- pravidelné zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů (v den výuky dle rozvrhu), - odevzdávání úkolů - zpětná vazba vyučujícího

Pokud student neodevzdá úkoly dle časového harmonogramu bude mu to počítáno jako absence na cvičení. První upozornění o zadaných úkolech bude studentům zasláno emailem.

Link na Team Ontogeneze člověka

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5bf5916e4ae642ca863cf1cb901ee24a%40thread.tacv2/conversations?groupId=079ba307-d3da-46a7-821e-26f333580bd4&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Link na cvičení pro KS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af7baaedf1ed54981ab9ff62e1ccb53da%40thread.tacv2/conversations?groupId=f42065ac-05ee-4287-ae17-182b4843a59b&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Cvičení – zápočet:

V rámci distanční výuky jsou cvičení, respektive podmínky zápočtu přesunuty do prostředí Microsoft Teams. Název týmu: Ontogeneze člověka – cvičení (KS). V tomto prostředí bude probíhat:

 

- pravidelné zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů, respektive vypracovávání portfolia

- odevzdávání úkolů, respektive dílčích částí portfolia (dle předem stanoveného termínu odevzdání)

- zpětná vazba vyučujícího (v případě nedostatečně zpracovaného úkolu bude daný úkol zaslán studentovi zpět s připomínkami k přepracování a opětovnému zaslání)

 

Hlavní témata obsahu portfolia:

Prenatální a postnatální vývoj

Kojenecké a batolecí období

Dospělost a reprodukce

Somatometrie

+ doplňující úlohy dle zadání

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (20.09.2018)

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. (2010). Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. Ontogeneze člověka http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

Čuta M. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Antropologia Ingegra, Series Monografica. Svazek 4. Brno 2014. https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/viewFile/2419/1994

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

PŘÍVRATSKÝ, V. Biologie člověka pro posluchače oborového studia pedagogických fakult. Nakl. H + H, Praha 1993.

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

Vančata V. and Vančatová M., 2002. Growth of Common Chimpanzee (Pan troglodytes) in Captivity: Specific Features of Growth in Genetically Related Individuals. Variability and Evolution 10: 19-38.

Vančatová, M., Vančata, V., Jeřábková, Z., Zlámalová, H., Skřivánková, J., Janeček, J., 1999. The longitudinal study of the growth and development of captive chimpanzees and orangutans. Variability and Evolution, 7: 31-45.

Uliasek S.J., et al., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge.

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Zkouška bude probíhat testem, který zahrnuje problematiku, která je obsažena v presentacích a doporučené literatuře. Prosím věnujte zvláštní pozornost všem presentacím, jsou v nich některé důležité poznatky, které nejsou obsaženy v doporučených studijních materiálech.

Test bude probíhat online v MsForms a bude mít 43  otázek. Pro absolvování testu se známkou dobře je třeba odpovědět správně 23 otázek, na velmi dobře pak 30 otázek a na výborně minimálně 37 otázek. Případné změny v počtu otázek a podmínkách klasifikace budou případně upřesňovány prostřednictvím mailu přes SIS.

 

První dva termíny budou písemně, třetí pak ústně, otázky k třetímu termínu zkoušky jsou uvedeny na webu https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze.

 

Podmínky ke zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou studenti, kteří půdou na třetí termín, u zkoušky losovat. Otázky ústní zkoušky mají dvě samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat, to pouze v případě, že se může znovu zapsat na předmět, nebo za jiných podmínek odpovídajících studijnímu řádu PedF UK v Praze.

 

Cvičení – zápočet: 

Splnění podmínek zápočtu je bezpodmínečné pro připuštění ke zkoušce.

 

Studenti plní zadané dílčí úkoly v rámci cvičení (vytváří portfolium)

Dále vypracovávají výzkumnou práci, která vznikne na základě činnosti v rámci cvičení, případně v aktivitách mimo cvičení (měření doma, v kolektivu dané skupiny, měření na kolejích apod.).

 

Téma výzkumu si vybírá po konzultaci každý tým (popř. jednotlivec). Výsledný výzkum má mít formu prezentace se strukturou podobnou vědeckému článku, tedy úvod, teoretický přehled, metodická část, výsledky, diskuze a použitá literatura. Vodítka jsou i v prezentacích na cvičeních. Prezentace výzkumných prací proběhne na závěrečném cvičení.

První dva termíny budou písemně, třetí pak ústně, otázky k třetímu termínu zkoušky jsou uvedeny na webu https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze.

Podmínky ke zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou studenti, kteří půdou na třetí termín, u zkoušky losovat. Otázky ústní zkoušky mají dvě samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat, to pouze v případě, že se může znovu zapsat na předmět, nebo za jiných podmínek odpovídajících studijnímu řádu PedF UK v Praze. Zápočet má jeden řádsný termín a dva termíny opravné.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

1.      Problematika životního cyklu - co je v něm obecně obratlovčí a co typicky lidské, co geneticky životní cyklus podmiňuje. Význam HOX genů, jaké jsou typy HOX genů, NK genů, T-Box genů, Pit1x genu a Sonic Hedgehox genů a dalších, genetické řízení vývoje oka - srovnání obratlovců a bezobratlých. Pilíře lidské ontogeneze - definice základních faktorů lidské ontogeneza a jejich význam. Problematika životní historie a základní specifika lidské životní historie Srovnání životního cyklu a životní historie ve vztahu k hodnocení individuálního vývoje člověka. Ontogeneze člověka -jeji jednotlivé  fáze - vysvětlení významu nejdůležitějších fází lidské ontogeneze

2.      Prenatální období - germinální a embryonální fáze. Počátky životního cyklu člověka - srovnání germinačního a embryonálního období. Oplodnění a germinační období, blastogeneze. Raná embryogeneze - genetické mechanismy, které ji ovlivňují - srovnání vývoje klíčových soustav - nervové, svalové a kosterní.  Pozdní embryogeneze - srovnání embryonální a fetální placenty

3.      První fáze fetálního období - dozrávání jednotlivých soustav - význam placenty. Organogeneze a vývoj nervového systému u plodu. Základní fáze fetálního období a růst plodu - faktory, které jej ovlivňují. Vývoj skeletu u embrya a plodu. Perinatální období a porod

4.      Časné dětství - základní fáze, jejich význam vývoj nervového systému, skeletu a pohybově opěrného aparátu. Vlastní dětství - ranné, střední a pozdní - definice. Období dětství - jeho jednotlivé fáze, definice a mechanismy vývoje. Období středního dětství a adrenarche, prepuberta a počátky maturace

5.      Finální fáze růstového období lidské ontogeneze. Proces maturace, definice, jednotlivé fáze, předpoklady pro úspěšné pohlavní dozrávání, prepuberta a adrenarche. Biologické, biosociální a sociální mechanismy, které ovlivňují kvalitu a rychlost procesu pohlavního dozrávání. Pohlavní diferenciace v procesu maturace a její význam - hodnocení stupně pohlavního dozrávání - puberta a adolescence

6.      Fáze dospělosti - definice a rozdělení - genetické a fyziologické mechanismy reprodukce, specifické biosociálnírysy reprodukčního procesu. Stárnutí - příčiny a základní fáze stárnutí u člověka - menopauza a další fyziologické změny, které se mohou odrážet na zdravotním stavu člověka

7.      Vztah rozmnožování a životního cyklu a životní historie člověka - specifické fyziologické a etologické mechanismy související se sociální strukturou a rozmnožováním.

8.      Životní historie člověka jako biosociální fenomen. Nejdůležitější specifické rysy životní historie člověka a jejich význam pro jednotlivé fáze lidské ontogeneze -porod a raná postnatální ontogeneze, dětství, pohlavní dozrávání a reprodukce

9.      Fylogeneze člověka, její nejdůležitější fáze z hlediska a jejího vlivu na vývoj ontogenetických vlastností a charakteru ontogeneze současného člověka

Cvičení:

Prenatální a postnatální vývoj

Kojenecké a batolecí období

Somatometrie

Dospělost a reprodukce

Prezentace výzkumných prací z oblasti somatometrie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Zápočet: Vyplněné úkoly portfolia a tvorba výzkumné práce

Zkouška: Úspěšné splnění testu, popř. ústní zkoušky

 

Studijní opory
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Studijní opory

webové stránky

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/view/antropology-books/home

https://sites.google.com/view/biologielovka1/home