Didaktika VV I+II pro spec. HV,TV,DV - OKB7321219
Anglický název: Art Education Didactics I,II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Záměnnost : OB7321219
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)
I. Dětský výtvarný projev jako specifický fenomén ontogeneze: Stádia, charakteristické rysy, individuální rozdíly a typologické inklinace v dětském výtvarném projevu. II. Dimenze estetických interakcí, jejich zvláštnosti a prostředky: výtvarná výchova jako tvořivě výrazová disciplína na pre-primárním a primárním stupni vzdělávání. Předpoklady a fáze výtvarného vnímání a výtvarné tvorby. Umělecké dílo jako znakový systém a objekt vnímání ve vzdělávacích kontextech. Teoretické rámce současné výtvarné výchovy
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Vytvořit předpoklady pro poučený náhled na dětský výtvarný projev a položit základy kompetentního rozhodování učitele v situacích výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání, práce s kurikulárními dokumenty.
Stimulovat provázání výtvarné a psychodidaktické dimenze profesní kompetence učitel. Rozvíjet funkční slovník učitele ve výtvarné výchově pro pojmenování jevů a činitelů v situacích výtvarné výchovy. Základní principy galerijní edukace.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Fišer, Havlík, Horáček, R. Slovo, akce, obraz. Brno: MU 2010. ISBN 978-80-210-5389
Fulková, M. Když se řekne…vizuální gramotnost. In Výtvarná výchova 2002. č. 4.
Fulková, M., Novotná, M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Fortuna 1997. ISBN 80-7168-382-5
HAZUKOVÁ,H.;ŠAMŠULA,P. Didaktika výtvarné výchovy I. 3. přeprac.vyd. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 2005.
Kesner, L. Muzeum umění v digitálním věku. Praha: Argo a NG 2000. ISBN 80-7035-155-1(NG) a 80-7203-252-6 (Argo)
KULKA,J. Psychologie umění. 1.vyd. Praha: SPN, 1990. 435 s. ISBN 80-04-23694-4.
Mirzoeff, N. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia 2012. ISBN 978-80-200-1984-4
ŠAMŠULA,P. Obrazárna v hlavě 1 - 2 . Výtvarná čítanka pro 2.- 5. ročník základní školy. 1.vydání. Praha : Práce 1996. 96 s. ISBN 80-208-0380-7.
ŠAMŠULA,P.; HIRSCHOVÁ,J. Průvodce výtvarným uměním IV.1.vyd. Praha: Práce,1994.128 s. ISBN 80-208-0008-5.
ŠAMŠULA,P. Obrazárna v hlavě 1 - 2 . Výtvarná čítanka pro 2.- 5. ročník základní školy. 1.vyd. Praha: Práce 1996. 96 s. ISBN 80-208-0380-7.
Třeštík, M. Umění vnímat umění. Praha: Gasset 2011. ISBN: 978-80-87079-15-7
RVP PV

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Formy kontroly předmětu: zápočet. Bližší požadavky jsou zadávány vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Obsah - klíčová slova: Výtvarné dispozice, ontogeneze, estetická interakce, jev a interpretace, tvořivost, náhled, zodpovědnost.
estetická interakce, výtvarné vnímání, imaginace, tvorba, komunikace

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Zápočet