Sociální a pedagogická komunikace - OKB2314V40
Anglický název: Social and Pedagogical Communication
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Prerekvizity : OKB231301
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2012)
V rámci výuky budou studenti na základě poznatků o procesu sociální komunikace rozvíjet komunikativní dovednosti. Na modelových situacích si ověří možnosti jejich využití v situacích typických pro jejich profesi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2012)

Cílem předmětu je, aby studenti na základě poznatků o procesu sociální komunikace rozvíjet komunikativní dovednosti. Na modelových situacích si ověří možnosti jejich využití v situacích typických pro jejich profesi.

Literatura
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2012)

GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-104-9.

MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-347-0650-04.

PEASE, A. Řeč těla. Praha : Potrál, 2001. ISBN - 80 - 7178-582-2.

SMETÁČKOVÁ, I.; VIKTOROVÁ, I. Škola jako vnitřní síť vztahů: distanční studijní text PedF UK

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2012)

Požadavky pro získání zápočtu:  minimální účast na semináři 90 %,

Sylabus -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2012)

Verbální komunikace - její obsahová a formální stránka (vlastnosti hlasu, artikulace, tempo, melodie řeči).
Charakteristika prostředků neverbální komunikace (mimika, proxemika, fyzický postoj, přímý dotek, gestikulace, pohledy, úprava zevnějšku).
Faktory ovlivňující podobu a kvalitu komunikace.
Komunikační bariery.
Funkční využití prvků neverbální komunikace.
Vedení diskuse.