PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální pedagogika II - OKB2314502
Anglický název: Social Pedagogy II
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314403
Záměnnost : OB23142014
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (30.10.2019)
Předmět prohlubuje orientaci studentů v oblasti sociální pedagogiky. Nabízí různé pohledy na problematiku výchovy, zejména na její sociální souvislosti. Zaměřuje se na vybraná aktuální témata sociální pedagogiky, které mají výrazný přesah do praxe. Obecně vymezené problémy jsou aplikovány do roviny konkrétních výchovných situací a ve vztahu ke specifickým skupinám osob. Pozornost je věnována metodám sociálně-výchovné činnosti, pomoci při řešení krizových životních situací, komunitám a komunitní práci, pedagogizaci prostředí, multikulturní výchově, problematice rizikového chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (30.12.2012)

Primárním cílem předmětu je zvýšení sociální kompetence budoucích pedagogických pracovníků, získání vědomostí a dovedností, které mohou absolventi uplatnit v praxi v oblasti preventivního působení. Sekundárním cílem je ukázat studentům, v jakých oblastech školního života lze uplatňovat poznatky sociální pedagogiky.

Literatura -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (03.09.2016)

BENDL, S. Multikulturalismus - realita dnešních škol. Pedagogická orientace, 2003, č. 3, s. 70-85.
BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Aktualizované a doplněné vydání. Praha : Triton, 2011.
BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Praha : Triton, 2011.
BENDL, S. Nárys sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.
BENDL, S. a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha : Grada, 2015.

BENDL, S. Základy sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2016.
HOPF,A. Sociální pedagogika pro učitele. Praha : PedF UK, 2001.
KLAPILOVÁ,S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : UP, 1996.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008.
PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2012.
PRŮCHA,J. Multikulturní výchova. Praha : ISV, 2001.
ŠPIČÁK,J. Prostředí z pohledu sociální pedagogiky. Olomouc : UP, 1993.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (30.10.2019)

Požadavky k zápočtu:

  • aktivní účast na seminářích
  • vypracování zadaného úkolů (analýza konkrétního zadaného dokumnetu školy).

Požadavky ke zkoušce:

  • úspěšné absolvování testu (jeden řádný a dva opravné termíny).
Sylabus -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (30.12.2012)

metody sociálně-výchovné činnosti,
sociálně-výchovná činnost v terénu,
pomoc při řešení krizových životních situací,
komunita a komunitní práce,
pomáhání a dobrovolnická činnost,
přirozené a institucionální prostředí výchovy,
pedagogizace prostředí,
multikulturní výchova a interkulturní vzdělávání,
rizikové chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních,
preventivní programy pro školy,
výchova ke zdravému životnímu stylu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK