Sociální psychologie pro pedagogy - OKB2314402
Anglický název: Social Psychology for Educators
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Prerekvizity : OKB231301
Záměnnost : OB23142010
Je prerekvizitou pro: OKB2314601
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2012)
Předmět seznamuje studenty se základními sociálně-psychologickými koncepty a teoriemi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2012)

Cílem předmětu je seznámit se se sociální psychologií jako základní psychologickou disciplínou, rozumět základním teoriím a konceptům.

Literatura -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2012)

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2007

KOHOUTEK, R. a kol. Základy sociální psychologie. Brno : Cerm, 1998

NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha : Academia, 1999

ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno : Paido, 1998

TRPIŠOVSKÁ, D., VACÍNOVÁ, M. Sociální psychologie. Praha : UJAK, 2007

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha : ISV, 1997

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2012)

1. seminární práce, vlastní výzkumné šetření

2. test (rozprava) v rozsahu tematických okruhů

Sylabus -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2012)

Tematické bloky:

1. Předmět a konstituování sociální psychologie

2. Metody sociální psychologie

3. Determinace lidské psychiky.

4. Proces socializace

5. Sociální percepce a kognice

6. Postoje

7. Prosociální chování. Agresivní chování

8. Sociální interakce: kooperace, kompetice

9. Sociální skupina

10. Sociální komunikace