Anorganická chemie II - OKB2309035
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Staré označení: ANCH
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : OB2309022
Prerekvizity : OKB2309019
Záměnnost : OB2309022
Je neslučitelnost pro: OKNE2E101A
Je prerekvizitou pro: OKB2309005
Je záměnnost pro: OKNE2E101A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)
Předmět Anorganická chemie II si klade za cíl v průběhu přednášek a seminářů seznámit posluchače s chemickými vlastnostmi prvků a jejich sloučenin počínaje prvky skupiny dusíku. Předpokladem pro tento předmět je znalost důležitých vlastností prvků v závislosti na poloměru atomů, které byly obsahem předmětů Anorganická chemie I a Obecná chemie. V průběhu dalších přednášek budou probírány jednotlivé skupiny kovových a nekovových prvků, základní charakteristiky skupin, vazebné možnosti, důležité reakce prvků a sloučenin a možnosti jejich přípravy. Snahou je umožnit studentům poznat a porozumět obecnějším jevům, které dávají do souvislosti elektronovou strukturu atomů, geometrii molekul a iontů a jejich chemické chování. Podmínkou k ukončení kurzu je úspěšné absolvování písemného testu a následná ústní zkouška (látka Anorganické chemie I i II zároveň). Jde o prověření míry osvojení a porozumění znalostí uvedených v první části anotace.
Literatura
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)

Jursík, F.: Anorganická chemie nekovů, VŠCHT, Praha 2001.

Jursík, F.: Anorganická chemie kovů, VŠCHT, Praha 2002.

Banýr, J.: Základy anorganické chemie I. Díl, Karolinum, Praha 1999.

Banýr, J.: Chemie kovových prvků, PedF UK, Praha 2002.

Klikorka, Hájek, Votinský: Obecná a anorganické chemie, SNTL, Praha 1985.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

1. Získání zápočtu - vypracování dvou semestrálních testů, testy budou zadány a odevzdány elektronicky.

2. Písemný test - úspěšnost alespoň 50%.

3. Ústní zkouška po písemném testu.

Sylabus
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

1. Obecné vlastnosti kovů, teorie kovové vazby, získávání kovů, chemické vlastnosti kovů.
2. Alkalické kovy, elektronová konfigurace, elektronegativita, vlastnosti, získávání a reakce prvků a sloučenin.
3. Prvky skupiny beryllia - elektronová konfigurace, elektronegativita, vlastnosti, získávání a reakce prvků a sloučenin.
4. Kovové prvky skupiny boru.
5. Charakteristika přechodných prvků, postavení v periodické soustavě prvků, elektronová konfigurace a charakteristické vlastnosti.
6. Koordinační sloučeniny, charakteristika, názvosloví, povaha vazby, prostorové uspořádání.
7. Prvky skupiny skandia, titanu, vanadu, chromu a manganu ? základní vlastnosti prvků a sloučenin.
8. Triády železa a platinových kovů, výroba kovů, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, sloučeniny, použití.
9. Prvky skupiny mědi a zinku - výroba kovů, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, sloučeniny, použití.
10. Vnitřně přechodné prvky.