Obecná chemie - OKB2309034
Anglický název: General Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKBE2E101A
Vysvětlení: Rok1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : OB2309001
Záměnnost : OB2309001
Je korekvizitou pro: OKB2309019
Je neslučitelnost pro: OKBE2E101A
Je záměnnost pro: OKBE2E101A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka    Elearningový kurz
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)
Úvodní teoretická disciplina studia učitelství chemie, která má navázat na středoškolskou chemii, prohloubit základní chemické poznatky a vytvořit předpoklady pro navazujícíc studium. Obsah je zaměřen na stavbu a složení látek, studium soustav a přeměn látek při chemických reakcích. V semináři se procvičuje názvosloví a symbolika anorganických látek, dovednost sestavovat a upravovat chemické rovnice, zvládnout nejdůležitější typy výpočtových úloh.
Literatura
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)

Vacík,J.: Obecná chemie. Praha, SPN 1986

Lukeš,I.-Mička,Z.: Anorganická chemie I., skriptum. Praha, Karolinum 1998

Štablová,R.-Vulterin,J.: Názvosloví a příklady z obecné a anorganické chemie, skriptum. Praha, SPN 1988

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2011)

Tematické okruhy ke zkoušce

1. Základní pojmy obecné chemie: hmota, pole, látky, fyzikální veličiny, hmotnost a energie, soustava (systém).

2. Atom: stavba atomu, atomové jádro, modely atomu, nuklidy, izotopy, izobary, izotony, atomová hmotnostní konstanta, radioaktivita, elektronový obal, korpuskulárně-vlnová teorie, Heisenbergův princip neurčitosti, vlnová funkce, atomový orbital, kvantová čísla, Pauliho princip, Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, elektronová konfigurace atomu, základní a excitovaný stav atomu.

3. Stavba molekul a chemická vazba: vazebné vztahy mezi atomy, chemická vazba - typy vazeb, kovalentní vazba, teorie valenčních vazeb, parametry kovalentní vazby, vazebná a disociační energie vazby, délka vazby, vaznost, elektronegativita, polarita kovalentní vazby, ionizační energie, elektronová afinita, násobné vazby, teorie molekulových orbitalů, nevazebné soudržné síly.

4. Chemické reakce: klasifikace chemických reakcí.

5. Plyny a kapaliny: model ideálního plynu, stavové veličiny, stavová rovnice ideálního plynu, jednoduché stavové změny v ideálním plynu, kinetická teorie ideálního plynu, směsi ideálních plynů, reálný plyn, kapaliny - charakteristika, pára nad kapalinou, vypařování, kondenzace, teplota varu.

6. Termodynamika: termodynamická soustava, termodynamické veličiny, rovnováha a děj, první termodynamický zákon a jeho aplikace na izotermický, izochorický, izobarický děj, tepelné kapacity, druhý termodynamický zákon, tepelný a chladicí stroj.

7. Základy termochemie: termochemické zákony, reakční entalpie, slučovací entalpie, spalná entalpie.

8. Chemická reakční kinetika: rychlost chemické reakce, rychlostní rovnice (Guldberg, Waage), Arrheniova rovnice, reakce 1. a 2.řádu, poločas reakce, srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu, katalýza.

9. Chemická rovnováha: chemická rovnováha, odvození rovnovážné konstanty, Le Chatelierův princip a jeho aplikace (vliv teploty, tlaku, koncentrace, inertu na polohu chemické rovnováhy).

10. Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, síla kyselin podle chemického složení, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, disociační konstanta kyseliny, disociační konstanta zásady, disociace v roztocích solí, hydrolýza, tlumivé roztoky, výpočty pH, stupeň disociace.

11. Elektrochemie: rovnováhy v roztocích elektrolytů, rozpustnost, součin rozpustnosti, disociační konstanta, stupeň disociace, vodivost elektrolytů, elektrická dvojvrstva, elektrochemické články (galvanické, elektrolytické), elektrolýza.

Podmínkou k udělení zápočtu je splnění zápočtového testu minimálně na 60 %.