Anorganická chemie I - OKB2309019
Anglický název: Inorganic Chemistry I
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Staré označení: ANCH
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Korekvizity : OKB2309034
Záměnnost : OB2309019
Je neslučitelnost pro: OKBE2P102A
Je prerekvizitou pro: OKB2309035, OKB2309017
Je záměnnost pro: OKBE2E105A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (01.10.2010)
Cílem je seznámit posluchače s chemickými vlastnostmi prvků a jejich sloučenin. Budou shrnuty závislosti důležitých vlastností prvků na poloměru atomů a budou probírány jednotlivé skupiny nekovových prvků, základní charakteristiky skupin, vazebné možnosti, důležité reakce prvků a sloučenin a možnosti jejich přípravy. Snahou je dát do souvislostí elektronovou strukturu atomů, geometrii molekul a iontů s jejich chemickým chováním.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. (06.10.2016)

C. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie, VŠCHT Praha, 2014, ISBN: 978-80-7080-872-6
J. Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986
F. Jursík: Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001
V. Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001
D. Sedmidubský, V. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha (1. vydání 2011), ISBN 978-80-7080-790-3

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. (06.10.2016)

Zápočet bude udělen studentovi, který získá ve třech průběžných semestrálních testech alespoň 75 % z celkového možného bodového zisku (pro každý test). Testy budou doručeny studentům elektronicky. Pokud nebude test hodnocen alespoň 75 % bodového zisku, bude studentovi vrácen k přepracování. Bez získání zápočtu nelze přistoupit ke zkoušce. V zápočtovém testu budou ověřovány základní znalosti předmětu týkající se základních pojmů, řešení a vyčíslování rovnic, řešení geometrie molekul a jejich acidobazických či oxidačně redukčních vlastností.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemný test obdrží student elektronicky, jakmile s záská zápočet a k ústní zkoušce přistoupí s řešením testu jako podkladem pro diskusi. V případě neúspěchu u ústní zkoušky opakuje student zkoušku celou, tedy i její písemnou část.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. (06.10.2016)

1. Základní pojmy. Periodická soustava prvků, vlastnosti chemických prvků a jejich sloučenin: periodický zákon, periodicita vlastností prvků - atomový poloměr, struktura elektronového obalu a struktura jádra, elektronegativita, kovový charakter, ionizační energie, elektronová afinita, elektronové strukturní vzorce, výpočet oxidačního číslo a formálního náboje, geometrie molekul, VSEPR.

2. Názvosloví, tvorba vzorců a názvů. Oxidace, redukce. Vyčíslování rovnic. Acidobazické vlastnosti látek. Brønstedovy a Lewisovy kyseliny a báze. Chemická vazba, iontovost a kovalence, vlastnosti oxidů a hydridů. Společné vlastnosti prvků bloku s, p a d.

3. Vzácné plyny, charakteristické chemické vlastnosti, chemie xenonu. Vodík – sloučeniny, vlastnosti, příprava a výroba.

3. Kyslík - postavení v periodickém systému (porovnání vlastností kyslíku s ostatními prvky 16. skupiny), sloučeniny s vodíkem, vlastnosti oxidů, příprava, výroba.

5. Fluor, chlor, brom, jod: postavení v periodickém systému a vztahy ve skupině (výlučné postavení fluoru), způsob vazby, volné halogeny a jejich sloučeniny. Příprava a výroba volných halogenů a jejich sloučenin.

6. Prvky 16. skupiny, síra selen, tellur – vzájemné vztahy prvků ve skupině, způsob vazby, tvorba cyklických sloučenin, volné prvky, a jejich sloučeniny, průmyslové využití prvků a sloučenin.

7. Dusík, fosfor, arsen, antimon (bismut) - vzájemné vztahy prvků ve skupině (výlučné postavení dusíku), způsob vazby, volné prvky a jejich sloučeniny Výroba amoniaku, kyseliny dusičné a dusičnanů.

8. Uhlík, křemík, germanium: vzájemné vztahy prvků ve skupině (výjimečnost uhlíku), způsob vazby, katenace, násobné vazby, oxidační stavy, volné prvky, molekulové formy uhlíku, sloučeniny, uhlí jako chemická surovina.

9. Bor a jeho vlastnosti. Sloučeniny boru, koordinačně-kovalentní vazba.