PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy psychologie - OKB01Q103A
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Záměnnost : OPB01Q103A
P//Je prerekvizitou pro: OKB01Q124A, OKB01Q111A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.05.2019)
Předmět je základním uvedením do psychologických disciplín pro studenty učitelství mateřských škol. V průběhu přednášky se studenti seznámí se základními tématy obecné psychologie, na kterých staví především vývojová a pedagogická psychologie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (25.09.2017)

Cílem kurzu je seznámit studující s odborným psychologickým diskurzem, který bude v následujících kurzech aplikován na pedagogickou realitu. V rámci kurzu bude představena psychologie jako samostatná vědní disciplína, ukázána její metodologie a vztah k ostatním oborům. Důraz přitom bude kladen na odlišení laického a vědeckého pohledu na prožívání a chování člověka. Kurz se bude věnovat především základním pojmům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou klíčové pro následné porozumění specifikům dětí školního věku a výkonu učitelského povolání. Osvojení psychologické perspektivy vůči uvedeným pojmům bude podpořeno základním uvozením historického vývoje psychologického poznání.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (25.09.2017)

KASSIN, S. M. Psychologie. Brno: Computer Press, 2007.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (25.09.2017)

Kurz bude věnován následujícím tematickým okruhům (po jednotlivých týdnech výuky):

1.       vymezení psychologie, psychologické disciplíny, metodologie psychologických výzkumů

2.       základní přehled psychologických škol a směrů: začátky vědecké psychologie, psychoanalýza

3.       základní přehled psychologických škol a směrů: gestaltpsychologie, behaviorismus

4.       základní přehled psychologických škol a směrů: kognitivní, humanistická a postmoderní psychologie

5.       osobnost, struktura a dynamika

6.       vnímání a čití, pozornost

7.       myšlení, inteligence, jazyk a řeč

8.       paměť

9.       vědomí, nevědomí, představivost

10.     učení

11.     emoce, temperament, motivace, vůle

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (25.09.2017)

Předmět bude zakončen zápočtovým testem ověřujícím znalost centrálních psychologických pojmů v jejich vzájemných vztazích, hlavních psychologických přístupů a základů psychologické metodologie. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK