PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky s praxí II - OK0610151
Anglický název: Didactics of mathematics with practice II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Staré označení: DIMP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Matematika
Neslučitelnost : O01210151
Prerekvizity : OK0310051, OK0610033
Záměnnost : O01210151
Je prerekvizitou pro: OK0610152
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (24.09.2018)
Cílem kurzu je příprava studentů na vstup do učitelské praxe. Rozvíjíme matematickou kulturu studentů a pěstujeme jejich kladný vztah k žákům. Vedeme je k tomu, aby ve své budoucí praxi evidovali své zkušenosti, analyzovali je s využitím teoretických poznatků a na tomto základě zkvalitňovali svou práci.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (24.09.2018)

Hejný,M. (2014): Výuka matematiky orientovaná na budování schémat: Aritmetika 1. st. Pedagogická fakulta UK v Praze, Praha.
Jirotková, D. (2010): Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Pedagogická fakulta UK v Praze, Praha.
Divíšek, J. (1990): Didaktika matematiky pro učitelství 1. stupně ZŠ. SPN, Praha.

Hejný, M., Kuřina, F. (2009): Dítě, škola a matematika. Portál.
Hejný, M., Jirotková, D. (1999): Čtverečkovaný papír jako most mezi aritmetikou a geometrií. Pedagogická fakulta UK, Praha.
Hejný, M., Stehlíková, N. (1999): Číselné představy dětí. Pedagogická fakulta UK, Praha.

Hejný, M.: Chyba jako prvek edukační strategie učitele. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(1. sv.) s. 63-80.
Hejný, M.: Mechanizmus poznávacího procesu. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(1. sv.) s. 23-42.
Hejný, M., Jirotková, D.: Svět aritmetiky a svět geometrie. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(1. sv.) s. 125-135.

Sady učebnic matematiky pro 1. st. s příručkami pro učitele z nakladatelství Fraus, Alter, Prodos, H.mat,o.p.s,, ...

English, L. D., Halford, G. S. (eds.)(1995): Mathematics Education (Models and Processes). LEA.
Krauthausen, G., Scherer, P.: Einführung in die Mathematikdidaktik. Spektrum.

Další literatura a odakzy budou dodávány průběžně.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (24.09.2018)

Výuka je vedena formou interaktivní přednášky, workshopu, diskusemi i samostatným řešením problémů. Z každého setkání bude dán studentům materiál k samostudiu.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STEHLIKO (28.10.2019)

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou, ve které jsou shrnuty všechny dosavadní poznatky z absolvovaných předmětů z matematiky, zejména z Didaktiky matematiky I a II.

Podmínky k udělení zápočtu:

- Aktivní účast na seminářích (alespoň 80%)

- Každý student bude pracovat s materiály v moodlu a zapojí se do diskuse k nějakému tématu.

- Součástí předmětu je praxe, která se bude plnit několikerým způsobem:

     1) náslech ve třídě kolegy + hospitační protokol, analýza výuky s ohledem na poznatky, které se probíraly v rámci teoretické přípravy. Důraz bude kladen na individualizaci výuky vzhledem k různým úrovním žáků, případně je potřeba navrhnout možnosti, kde a jak by bylo vhodné individualizovat. Popsat podrobněji jeden zajímavý jev, který se v hodině odehrál. Ten se může týkat celé třídy, skupiny, žáka.

     2) prostřednictvím moodlu bude zadán odkaz na video a budou zadány parametry jeho analýzy

     3) natočit vlastní výukovou hodinu, doložit k ní přípravu. Napsat reflexi ihned po výuce a pak analýzu po shlédnutí videa.

     4) obdobné jako bod 3) s rozdílem, že video není z jedné celé výukové hodiny, ale jsou to fragmenty, které se týkají jednoho jevu.

     Student odevzdá materiál v tištěné podobě týden před zkouškou. Video bude uloženo na nějakém úložišti a bude dán odkaz, nebo na CD, nebo na flesh disku. 

 

Zkouška bude konána písemnou formou a následně diskutována ústně.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (24.09.2018)

Didaktika matematiky s praxí II

Formy kontroly předmětu:
zkouška, zápočet

Počet kreditů:
4

Vyučující: v ZS 2015/2016
 PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.


Cíl: Otevřít cestu do světa algebry a finitní matematiky. Využít specifika geometrického prostředí k didaktickým účelům: experimentování, hledání vazeb, tvorby hypotéz, argumentace, tvorba protipříkladů a dlouhodobé pojmotvorné procesy.

Obsah:

1. Mqatematická gramotnost. Zlomky, záporná čísla, racionální čísla

2. Relace v aritmetice i geometrii. Prostředí rodina.

3. Propedeutika algebry. Abstrakce a jazyk.

4. Otevírání geometrického světa. Paralela onto- a fylo-geneze a její didaktické aplikace.

5. Geometrický objekt jako osobnost. Jevy průvodní. Prostředí pojmu. Jazyk. Odhalování vztahů a argumentace.

6. Tvořivé a formální poznatky v geometrii. Experimentování.

7. Od intuitivního odhalení konstrukčního procesu, přes koncept konstrukce až k jejímu formálnímu zapsání. Procept v geometrii.

8. Propedeutika konceptů kombinatoriky, statistiky, pravděpodobnosti, logiky a funkcí. (pravděpodobně se přesune do dalšího semestru do předmětu Didaktika matematikz III s praxí)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK