PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Morphology - OIBA2A101A
Anglický název: Morphology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=121
Garant: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: MALAM7CF (27.10.2019)
Kurz seznamuje studenty se základními morfologickými kategoriemi současné angličtiny na pozadí gramatického systému češtiny. Zaměřuje se na vymezení a popis slovních druhů, zejména substantiv a sloves.
Literatura -
Poslední úprava: MALAM7CF (27.10.2019)

Literatura:

DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2211-0. Dostupná též z <http://www.mluvniceanglictiny.cz/>

DUŠKOVÁ, Libuše, Aleš KLÉGR, Markéta MALÁ a Pavlína ŠALDOVÁ. Morfologie současné angličtiny: sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3814-0.

GREENBAUM, Sidney and Randolph QUIRK. A Student's Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1991. ISBN 0-582-05971-2.

LEECH, Geoffrey N. Meaning and the English Verb. 3rd ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0582784574.

HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53930-3.

 

Rozšiřující literatura:

BIBER, Douglas, Stig JOHANSSON, Geoffrey LEECH, Susan CONRAD and Edward FINEGAN. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman, 1999. ISBN 058223725-4.

BIBER, Douglas, Susan CONRAD, and Geoffrey LEECH. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. 5th ed. Harlow: Longman, 2006. ISBN 0-582-23726-2.

CARTER, Ronald and Michael MCCARTHY. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide: Spoken and Written English Grammar and Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-67439-5.

HUDDLESTON, Rodney D. and Geoffrey K. PULLUM. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-61288-3.

QUIRK, Randolph, Sidney GREENBAUM, Geoffrey LEECH and Jan SVARTVIK. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.ISBN-13: 978-0582517349.

SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0194420983.

Sylabus -
Poslední úprava: MALAM7CF (24.09.2020)

1.     Slovní druhy. Slovesa: pravidelné a nepravidelné tvary; pomocná, modální a lexikální slovesa; modalita. 

2.     Slovesa: modální slovesa; kategorie času

3.     Slovesa: kategorie času

4.    Slovesa: rod, způsob, neurčité tvary slovesné

5.     Substantiva: číslo a počitatelnost

6.     Substantiva: určenost

7.     Substantiva: rod, pád

8.      Zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná, reciproční 

9.      Zájmena ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá.                                                                   

10.   Adjektiva a adverbia

11.  Předložky, spojky, citoslovce

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MALAM7CF (06.09.2021)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je alespoň 70% úspěšnost u písemné zkoušky. V případě neúspěchu lze test dvakrát opakovat (celkem má tedy student na složení zkoušky tři pokusy).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK