PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
World literature II. - OENLL1702Z
Anglický název: World literature II.
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Vučka
Prerekvizity : OPNC2L107A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Světová literatura II. Přednáška seznámí posluchače s vývojem literatury, literární a umělecké kritiky v průběhu 19. století, tedy od závěru osvícenství, přechodu sentimentalismu k preromantismu a následně se bude věnovat jednotlivých blokům: evropský romantismus, postromantismus, realismus a naturalismus, geneze moderny, novoromantismu a předznamenání avantgardních proudů v umění. Přednáška se zaměří jak na jednotlivé národní formy jednotlivých uměleckých směrů a proudů, tak také na jednotlivé autory a analýzy jejich vybraných děl. Opírat se přednáška rovněž bude o teoretické a filozofické koncepty, provázející, ovlivňující a definující podstatu poetiky a estetiky, podstatu tvorby a vnímání tvůrčího aktu jednotlivých uměleckých a kulturních proudů. Stranou pochopitelně nezůstanou ani souvislosti společenské. Analogicky k literárnímu kvasu 19. století bude přihlédnuto také k vývoji výtvarného umění, především na poli malířství, kde budou naznačeny vzájemné paralely mezi literaturou a výtvarnými díly.
Poslední úprava: Esserová Kateřina, DiS. (12.08.2019)
Literatura

Literatura:

d´Aurevilly, J. B.: Ďábelské novely. Praha, Odeon 1969.

de Balzac, Honoré: Lesk a bída kurtizán. Praha, Odeon 1985.

Baudelaire, Charles: Květy zla. Praha, Mladá fronta 1997.

Baudelaire, Charles: Fanfarlo. Praha, Fr. Topič 1927.

Baudelaire, Charles: Umělé ráje. Praha, Garamond 2001.

Byron, George Gordon: Lyrika (výbor poezie). Praha, Mladá fronta 1959.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest. Praha, Academia 2007.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Bratři Karamazovi. Praha, Academia 2004.

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zápisky z mrtvého domu. Praha, Odeon 2006.

Dumas, Alexandre: Hrabě Monte Cristo. Praha, Albatros 1991.

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Praha, Odeon 2012.

Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera. Praha, Aurora 1995.

Heine, Heinrich: Kniha písní. Praha, Professional publishing 2007.

Heine, Heinrich: Meč a plamen. Praha, Mladá fronta 1962.

Hoffmann, E. T. A.: Noční kousky. Praha, Volvo Globator 2016.

Hölderlin, Friedrich: Světlo lásky. Praha, Československý spisovatel 1977.

Hugo, Victor: Chrám Matky Boží v Paříži. Praha, Academia 2009.

Hugo, Victor: Předmluva ke Cromwellovi. Praha, AMU / Kant 2006.

Huysmans, Joris-Karl: Naruby. Praha, Odeon 1979.

Jezerní básníci. Praha, Mladá fronta 1999.

Lermontov, Michail Jurjevič: Démon. Praha, Československý spisovatel 2012.

Lermontov, Michail Jurjevič: Hrdina naší doby. Praha, Odeon 1983.

Lermontov, Michail Jurjevič: Z plamene a jasu. Praha, Odeon 1978.

de Maupassant, Guy: Ďábel a jiné povídky. Praha, Odeon 1997.

de Maupassant, Guy: Miláček. Praha, Garamond 2016.

de Musset: Alfred: Zpověď dítěte svého věku. Praha, Odeon 2015.

de Nerval, Gérard: Chiméry a Aurélie. Praha, BB art 2003.

Novalis: Modrý květ. Heinrich von Ofterdingen. Praha, Fr. Topič 1940.

Novalis: Květinový prach. Praha, BB art 2005.

Poe, Edgar Allan: Havran a jiné básně. Praha, Dokořán 2008.

Poe, Edgar Allan: Démon zvrácenosti. Praha, Hynek 1999.

Poe, Edgar Allan: Pád domu Usherů. Praha, Vyšehrad 2001.

Rimbaud, Arthur: Cesta bez konce. Praha, Vyšehrad 2011.

Scott, Walter: Ivanhoe. Praha, Albatros 1989.

Shelley, Percy Bysshe: Odpoutaný Prométheus. Praha, Mladá fronta 1962.

Stendhal: Červený a černý. Praha, Odeon 2015.

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Anna Karenina. Praha, Československý spisovatel 2009.

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Vojna a mír. Praha, Odeon 2010.

Tušivá rozpomnění: jezerní básníci. Praha, Jitro 2010.

Verlaine, Paul: Básnické dílo. Praha, Vyšehrad 2007.

Wilde, Oscar: Obraz Doriana Graye. Praha, Dobrovský 2013.

Zola, Émile: Břicho Paříže. Praha, Odeon 1969.

Zola, Émile: Germinal. Praha, Dobrovský 2015.

 

Sekundární literatura:

Abrams, Howard Meyer: Zrcadlo a lampa. Praha, Triáda 2001.

Baudelaire, Charles: Důvěrné deníky. Praha, KRA 1993.

Baudelaire, Charles: Úvahy o některých současnících. Praha, Odeon 1968.

Coblenceová, Françoise: Dandysmus: povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003.

Člověk romantismu a jeho svět, ed. François Furet. Praha, Vyšehrad 2010.

Hennequin, Émile: Vědecká kritika. Praha, Alois Wiesner 1897.

Exner, Milan: Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského. Liberec, Bor 2013.

Fischer, Jan Otokar: Balzac, Stendhal a základní otázky realismu. Praha, Svoboda 1979.

Hayová, Daisy: Mladí romantici. Praha, Metafora 2012.

Herder, Johann Gottfried: Uměním k lidskosti. Praha, Oikúmené 2006.

Hippolyte, Taine: Studie o dějinách a umění. Praha, Odeon 1978.

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis. Praha, Vyšehrad 2005.

Hrbata, Zdeněk; Procházka, Martin: Romantismus a romantismy. Praha, Karolinum 2005.

Hristić, Jovan: Čechov dramatik. Olomouc, Votobia 2003.

Krolop, Kurt; Stromšík, Jiří: Eseje o německé romantice. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2013.

Lagarde, André; Laurent, Michard: Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond 2008.

Levý, Otakar: Baudelairova estetika a technika. Brno, Eikon 1998.

Novalis: Zázračná hra světa. Úvahy a fragmenty. Praha, Odeon 1991.

Novalis: Nové fragmetny. In: Nemeckí romantici. Bratislava, Tatran 1989.

Nietzsche, Friedrich: Mimo dobro a zlo. Praha, Aurora 2003.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Poe, Edgar Allan: Eureka. Praha, GRYF 1993.

Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby. In: Týž: K podstatě básnictví. Praha, Symposion 1928.

Sainte-Beuve, Augustin: Podobizny a eseje. Praha, Odeon 1969.

Schopenhauer, Arthur: Svět jako vůle a představa, sv. I. Pelhřimov, Nová tiskárna 1997.

Svatoň, Vladimír: Román v souvislostech času. Praha, Malvern 2009.

Poslední úprava: Esserová Kateřina, DiS. (12.08.2019)
Sylabus

Tematické bloky:

1) Romantismus jako kulturně-historická epocha i transhistorický pojem: charakteristické rysy romantismu, literární žánry, postavy, témata, zobrazení přírody, romantická tragika i ironie, preromantismus (Sturm und Drang, J. W. Goethe, F. Schiller, J. G. Herder)

2) Německý romantismus a jeho nábožensko-mystická povaha, romantický anarchismus, hororová povídka (Novalis, L. Tieck, W. H. Wackenroder, F. Hölderlin, H. Heine, E. T. A. Hoffmann aj.)

3) Francouzský a anglický romantismus, varianty historického románu a proměny titánství G. G. Byron, S. T. Coleridge, W. Wordsworth, P. B. Shelley, W. Scott, A. Dumas, V. Hugo, F. R. de Chateuabriand aj.)

4) Specifické rysy ruského a polského romantismu (A. S. Puškin, M. J. Lermontov, A. Mickiewicz)

5) Postromantismus a nástup realismu: absurdita romantismu a grotesknost sentimentalismu (G. Flaubert, Stendhal)

6) Realismus a naturalismus v literatuře a výtvarném umění: sociologické a kulturní předpoklady realismu a naturalismu, otázka zobrazení, psychologizace postav (H. de Balzac, G. de Maupassant, G. Flaubert, É. Zola, F. M. Dostojevskij, A. P. Čechov, L. N. Tolstoj, H. Ibsen, M. Twain)

7) Pozitivismus v umění, filozofii a umělecké kritice (H. Taine, É. Hennequin)

8) Francouzští prokletí básníci, anglický a francouzský dandysmus, nástup dekadence, symbolismu a impresionismu (Ch. Baudelaire, P. Verlain, A. Rimbaud, Th. Gautier, J. B. d´Aurevilly aj.)

9) Ontogeneze modernismu, modernity a moderny, předstupně avantgardy: vymezení pojmů v rámci sociologických, uměleckých a kulturních proměn na konci 19. století

Poslední úprava: Esserová Kateřina, DiS. (12.08.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace proběhne formou ústního pohovoru, ke kterému si student přinese seznam prostudované primární literatury (min. 3/4 titulů ze seznamu literatury v sylabu). Pohovor bude vycházet právě z prostudované literatury a zaměří se jednak na konkrétního autora a jeho dílo (např. Dostojevskij a charakteristické rysy postav jeho románů), jednak na obecnější literárně-historické souvislosti (např. historismus v literatuře romantismu). Seznam prostudované literatury, který si student přinese, musí obsahovat všechny bibliografické údaje: autor, titul, místo vydání, nakladatel a rok vydání. Atestace má formu zápočtu.

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (30.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK