Morphosyntax of a German Sentence - OEN2307002
Anglický název: Morphosyntax of a German Sentence
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (28.06.2013)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům magisterského studia germanistiky vhled do gramatických struktur německého jazyka a vytvořit tak teoretickou bázi pro bezpečné zvládnutí mluvnické stavby současné standardní němčiny. První část seminářů navazuje na lingvistické disciplíny bakalářského studia (morfologie, syntax, lexikologie) a je věnována teoretickým a koncepčním podkladům pro popis morfologie a syntaxe současné spisovné němčiny. Pozornost se soustředí na základní otázky funkčně-strukturálního popisu věty a na fungování slovních tvarů ve větě a v textu. Druhá část se soustředí na funkční vlastnosti gramatických prostředků s akcentem na německé funkce pádu, pád gramatický a pád sémantický. V centru pozornosti druhé části seminářů jsou synsémantika s důrazem na modální partikule jako interferenční jev. Kromě tradičního strukturalistického přístupu vychází koncepce předmětu i z pragmatiky a textové lingvistiky. Cílem seminářů je aplikovat teoretické poznatky na vybraných textech, tj. schopnost zužitkovat teoretické znalosti i v praxi.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (28.06.2013)

BUSSMANN, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. ISBN 3-520-45202-2.

EISENBERG, P. et al. Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim : Dudenverlag, 1998. ISBN 3-411-04046-7.

EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik : Das Wort. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1998. ISBN 3-476-01639-0.

EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. Stuttgart. Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1999. ISBN 3-476-01642-0.

HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München : Langenscheidt 2001. ISBN 3-468-49493-9.

HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik Berlin, München: Langenscheidt 2000. ISBN 3-468-49495-5.

MOTSCH, W. Deutsche Wortbildung in Grundzügen. Berlin: de Gruyter (Schriften des Instituts für deutsche Sprache 8), 1999.

POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200- 0076-3.

STEDJE, A. Deutsche Sprache gestern und heute. München: Wilhelm Fink Verlag, 1989. ISBN 3-8252-1499-0.

SOMMERFELDT, K.-E. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1988. ISBN 3-323-00169-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (14.09.2019)

K získání zápočtu je třeba splnit následující podmínky: min. 70% účast na seminářích, aktivita v semináři a plnění domácích úkolů, referát na vybrané téma, úspěšné splnění písemného testu  (počet pokusů: 3) na základě témat probraných v semináři.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: ZEMAN/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2015)

Morfosyntax - SE

1.      - Einführung: Zielsetzung / Anforderungen

Von der Mindestgrammatik zur Sprachvariation auf allen linguistischen Beschreibungsebenen: Einführende Bemerkungen von DZ

2.      - Sprachdynamische Einflüsse auf die deutsche Sprache - stabilisierende und modifizierende Prozesse

3.      - Typologie und Beschreibungsmethoden der nationalen Sprachvarianten auf morphosyntaktischer und lexikalischer Ebene

4.      - Für die Abgrenzung der Varietäten relevante Faktoren

5.      - Regionalspezifische Besonderheiten in der Morphologie

6.      - Regionalspezifische Besonderheiten in der Syntax

7.      - Regionalspezifische Besonderheiten in der Lexik

8.      - Regionalspezifische Besonderheiten in der Wortbildung und Phraseologie

9.      - Eigenheiten auf pragmatischer Ebene

10.  - Die phonetisch-phonologische Ebene

11.  - Soziolinguistische Positionierung der österreichischen Varietät und der EU-Beitritt

12.  - Variation der deutschen Sprache unter Mehrsprachigkeitsbedingungen - insb. Kontaktdeutsch