PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Morphology of Contemporary Russian I - OEBRR1717T
Anglický název: Morphology of Contemporary Russian I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBR2R107A
Vysvětlení: OMRJ
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)
Seznámit studenty teoreticky a prakticky s morfologickým systémem současné ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu, a to nejen vzhledem ke zvláštnostem systémovým, ale zejména i funkčním. Výklad opřít i o vhodně vybrané poznatky z diachronní morfologie. Věnovat rovněž pozornost základům slovotvorby, akcentologie a ortografickým jevům souvisejícím s probíraným mluvnickým učivem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Cíl kurzu: Seznámit studenty teoreticky a prakticky s morfologickým systémem současné ruštiny v porovnávacím

rusko-českém plánu, a to nejen vzhledem ke zvláštnostem systémovým, ale zejména i funkčním. Výklad opřít i o vhodně vybrané poznatky z diachronní morfologie. Věnovat rovněž pozornost základům slovotvorby, akcentologie a ortografickým jevům souvisejícím s probíraným mluvnickým učivem.

Literatura
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Základní studijní literatura

ADAMEC, P., HRABĚ,J.,JIRÁČEK, I., ŽAŽA, S. Morfologie ruštiny I. Brno : MU v Brně, 2001. ISBN 80-210-1454-7.
ADAMEC, P., HRABĚ,J.,JIRÁČEK, I., ŽAŽA, S. Morfologie ruštiny II. Brno : MU v Brně, 2003. ISBN 80-210-3145-X.
BRČÁKOVÁ, D., MISTROVÁ, V., STIESOVÁ, J. 15 urokov po russkoj morfologii. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-396-2.
HAVRÁNEK, B. a kol. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Praha: SPN, 1976.
ISAČENKO, A.V. Grammatičeskij stroj russkogo jazyka. Bratislava : VSAV 1965.
KOPECKIJ, L. V. Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Praha: SPN, 1976.
KOPROV, V. J. Variantnyje formy v russkom jazyke. Moskva : Russkij jazyk, 2006.

Doporučená studijní literatura

CSIRIKOVÁ, M., GOLČÁKOVÁ, B.Ruská gramatika ve cvičeních. Praha : Leda, 2012. ISBN 978-80-7335-263-9.
CSIRIKOVÁ, M., KONÍČKOVÁ, N. Zrádná slova v ruštině. Praha : Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-405-3.
DLOUHÝ, M., SPIRIDONOV, V. Texty a úlohy k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha : UK – PedF, 1995.
JEFREMOVA, T. F., KOSTOMAROV, V. G. Slovar' grammatičeskich trudnostej russkogo jazyka. Moskva : Russkij jazyk, 1993.
MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha : Polyglot, 2004. ISBN 80-86195-29-5.
Kompleksnyj slovar' russkogo jazyka. Pod red. A. N. Tichonova. Moskva : Russkij jazyk, 2001. ISBN 5-200-02700-4.
ZOLOTOVA, G. A. a kol. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva : Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova, RAN, 2004. ISBN 5-88744-050-3.

Požadavky ke zkoušce - ruština
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Письменный  экзамен

 • морфемный анализ слов
 • анализ текста с точки зрения частей речи
 • морфологическая характеристика глагола, глагольных форм, имен существительных
 • терминология

Тест подготовлен в виде комплексного анализа текста (проверяется знание материала, пройденного в течение семестра на лекциях и семинарах).

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Program přednášek

 1. Morfologie jako vědní disciplína. Vztah gramatiky k ostatním složkám jazykového systému. Gramatický význam a tvar slova.
 2. Morfém a morfematická struktura slova. Morfematická analýza. Morfonologická transkripce.
 3. Lexikálně gramatická charakteristika jednotlivých slovních druhů.
 4. Sloveso a jeho gramatické kategorie. Kategorie osoby, 1. a 2. časování.
 5. Slovesné kmeny. Produktivní a neproduktivní slovesa – klasifikace.
 6. Kategorie času a slovesného způsobu.
 7. Kategorie slovesného rodu a slovesného vidu. Způsob slovesného děje.
 8. Slovesné tvary – příčestí, přechodníky, přídavná jména slovesná.
 9. Lexikálně gramatická charakteristika podstatných jmen. Gramatické kategorie substantiv.
 10. Kategorie gramatického rodu, čísla a pádu.
 11. Skloňování substantiv – 1. a 2. skloňování a specifika vybraných substantivních tvarů.
 12. Skloňování substantiv – 3. skloňování a specifika vybraných substantivních tvarů. Substantiva středního rodu na -мя.

Program seminářů bude upřesněn každé skupině vyučujícím přímo na semináři

Podmínky zakončení předmětu - ruština
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Требования к студентам

Предмет закончен письменным экзаменом

К экзамену допускаются только студенты, которые:

 • в течение всего семестра пропустили не больше 3 семинаров;
 • принимали активное участие в работе на семинарах;
 • выполнили все задания и сдали все промежуточные контрольные работы (минимум 70%), каждую контрольную работу можно писать только 2 раза
 • экзамен можно писать три раза
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK