Morphology - OEBAA2152Z
Anglický název: Morphology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 10 / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (20.04.2022)
Kurz seznamuje studenty se základními morfologickými kategoriemi současné angličtiny na pozadí gramatického systému češtiny. Zaměřuje se na vymezení a popis slovních druhů, zejména substantiv a sloves.
Deskriptory -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (20.04.2022)
Nepřímá zátěž:
samostudium literatury: 10 hodin za semestr
práce se studijními materiály: 20 hodin za semestr
Literatura -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (20.04.2022)

BIBER, Douglas, Stig JOHANSSON, Geoffrey LEECH, Susan CONRAD and Edward FINEGAN. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman, 1999. ISBN 058223725-4.

BIBER, Douglas, Susan CONRAD, and Geoffrey LEECH. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. 5th ed. Harlow: Longman, 2006. ISBN 0-582-23726-2.

CARTER, Ronald and Michael MCCARTHY. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide: Spoken and Written English Grammar and Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-67439-5.

DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2211-0. Dostupná též z <http://www.mluvniceanglictiny.cz/>

DUŠKOVÁ, Libuše, Aleš KLÉGR, Markéta MALÁ a Pavlína ŠALDOVÁ. Morfologie současné angličtiny: sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3814-0.

GREENBAUM, Sidney and Randolph QUIRK. A Student's Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1991. ISBN 0-582-05971-2.

HUDDLESTON, Rodney D. and Geoffrey K. PULLUM. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-61288-3.

LEECH, Geoffrey N. Meaning and the English Verb. 3rd ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0582784574.

QUIRK, Randolph, Sidney GREENBAUM, Geoffrey LEECH and Jan SVARTVIK. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.ISBN-13: 978-0582517349.

SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0194420983.

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (20.04.2022)

Témata:
1. Úvod, základní terminologie; klasifikace slovních druhů a kritéria jejich třídění
2. Podstatné jméno: kategorie počitatelnosti a čísla
3. Podstatné jméno: kategorie rodu a pádu
4. Podstatné jméno: kategorie určenosti, determinátory
5. Sloveso: flektivní tvary sloves, pomocná a modální slovesa
6. Sloveso: kategorie osoby, čísla a času
7. Sloveso: kategorie způsobu a rodu
8. Sloveso: neurčité tvary slovesné
9. Přídavná jména a příslovce
10. Zájmena, kvantifikátory a číslovky
11. Předložky, spojky, citoslovce

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MALAM7CF (08.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem (podmíněným průběžnou prací v semináři a splněním zápočtových cvičení během semestru) a písemnou zkouškou.