PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Státní doktorská zkouška (HV) - ODSZHV1
Anglický název: Ph.D. state examination
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Záměnnost : ODSZ01
Je prerekvizitou pro: ODSZ0DISHV
Je záměnnost pro: ODSZ01
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (08.10.2020)
Hudební pedagogika jako komplexní teoretická reflexe hudební výchovy - identifikace, analýza, kritické hodnocení problémů současné teorie a praxe včetně generalizace závěrů, a to na základě dosavadní doktorandovy vědecké práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (08.10.2020)

Cílem předmětu je osvojení si klíčových principů vývoje hudebněpedagogického myšlení s akcentací vlivu kulturních, uměleckých a mimohudebních determinant na podobu současné hudební výchovy včetně anticipační roviny a komplexní teoretické uchopení problematiky ve vztahu k disertačnímu úkolu. 

Literatura
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (08.10.2020)

ABEL-STRUTH, Sigrid. Grundriß der Musikpädagogik. Mainz: Schott, 1995. ISBN 3-7957-2052-4.

BOWMAN, WAYNE a FREGA, ANNA LUCIA (EDS). The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education. New York: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-937712-1.

BURLAS, Ladislav. Teoria hudobnej pedagogiky. Prešov, 1997. ISBN 80-88885-06-X.

COLWELL, Richard a RICHARDSON, Carol (EDS). The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning. New York: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-513884-8.

FUKAČ, Jiří. Hudební pedagogika: koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2458-5.
FUKAČ, Jiří, TESAŘ, Stanislav a VEREŠ, Jozef. Hudební pedagogika. Koncepce hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2458-5.

GAUNT, HELENA a WESTERLUND, HEIDI (EDS). Collaborative Learning in Higher Music Education. Surrey, Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2013. ISBN 9781409446828.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-018-X.

GREGOR, Vladimír a SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, 1973.

HOLAS, Milan, VÁŇOVÁ, Hana a DUZBABA, Oldřich. Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.

HOULAHAN, Micheál a TACKA, Philip. Kodály Today. New York: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-531409-0.

JORGENSEN, Estelle, R. Transforming Music Education. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2003. ISBN 0-253-21560-9.

KUSÁK, Jiří. Folklore Education Values in the Context of Cultural System and Current Trends of Music Pedagogy. The New Educational Review. Toruń, 2008, s. 187192. ISSN 1732-6729.

KUSÁK, Jiří. Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents. In: Edukacja na rozdrożu, część 3: Dzieciństwo szans i zagrożeń. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2016, s. 147155. ISBN 978-83-62683-77-2.

LUSKA, Jiří Vybrané otázky srovnávací hudební pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1508-9.

MACDONALD, Raymod A. R., HARGREAVES, David, J. a MIEL, Dorothy. (EDS.) Musical identities, Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-850 932-4.

MCPHERSON, Gary a WELCH, Graham Frederick (EDS). The Oxford Handbook of Music Education. Vol. 1.  New York: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-973081-0.

MASTNAK, Wolfgang. Zmysly – Umení – Život. Prešov: Matúš Music, 1994.  ISBN 80-967089-1-0.

MAZUREK, Jan. Metoda Jaques-Dalcrozova a česká hudební výchova (1911–1938). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1993. 76 s. ISBN 80-7042-064-2.

MEDŇANSKÁ, Irena. Systematika hudobnej pedagogiky. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0149-9.

PODPERA, Rudolf a ZELEIOVÁ, Jaroslava (EDS). Hudba, kultúra a spoločnosť. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8082-307-8.

POLEDŇÁK, Ivan. Hudebně pedagogické invence. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-7290-929-6.

POLEDŇÁK, Ivan., FUKAČ, Jiří. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 146 s.

VÁŇOVÁ, Hana a SKOPAL, Jiří. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha: UK v Praze, 2002. ISBN 80-246-0435-3

VEREŠ, Jozef. Hudobné korelácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISBN 978-80-558-0003-5.

VEREŠ, Jozef. Transformations of the Musical-Pedagogical Thinking. 2017. ISBN 1338-4872.

Sborníky studií z hudebněpedagogických a muzikologických konferencí v České republice a zahraničí.

 

Rozšiřující literatura:

GREGOR, Vladimír. Československá společnost pro hudební výchovu (1934–1938) a mezinárodní dosah její činnosti. Praha: SPN, 1974. 145 s.

GREGOR, Vladimír. František Bakule a jeho dětský pěvecký sbor. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1982. 112 s.

HRADIL, František Míťa. Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace. Ostrava: Profil, 1981. 315 s.

KRUŠINSKÁ, Martina. Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej. Ružomberok: Katolická Univerzita v Ružomberku, 2009. ISBN 978-80-8084-427-1.

KUSÁK, Jiří. Axiologická dimenze folkloru v kontextu hudební pedagogiky. In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, Ústav filosofie a společenských věd, 2007, s. 261264. ISBN 978-80-7041-213-8.

KUSÁK, Jiří. Etnická hudba a hudební výchova. Hudební výchova. 2014, č. 1, s. 912. ISSN 1210-3683.

KUSÁK, Jiří. Hudební výchova v meziválečné Ostravě. Muzikologické fórum. 2016, č. 1, s. 4554. ISSN 1805-3866.

KUSÁK, Jiří. Hudební výchova v učitelské přípravě ve Slezské (Polské) Ostravě v letech 19041942. Hudební výchova.

2016, č. 1-2, s. 79. ISSN 1210-3683.

KUSÁK, Jiří. Leoš Janáček jako hudební pedagog brněnské varhanické školy ve vzpomínkách Emila Háby. In: Česká hudba 2004. Sborník z 27. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. Praha: Divadelní ústav, 2004, s. 2629. ISBN 80-7008-176-7.

KUSÁK, Jiří Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava. In: Janáčkiana 2016. Sborník z 33. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 253–262. ISBN 978-80-7464-920-2.

KUSÁK, Jiří. Music Education in Ostrava in Protectorate of Bohemia and Moravia (19391945). Aura musica. 2015, č. 7, s. 1219. ISSN 1805-4056.

KUSÁK, Jiří. Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 18901918. Obecné, měšťanské, střední školy, učitelský ústav. Hudební výchova. 2015, č. 4, s. 5658. ISSN 1210-3683.

KUSÁK, Jiří. Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 18901918. Odborná hudební výchova. Hudební výchova. 2016, č. 1-2, s. 47. ISSN 1210-3683.

MAZUREK, Jan. Jan Pešat (1892–1974). Příspěvek k dějinám ostravské hudební výchovy 20. století. Ostrava: Repronis, 2002. 67 s. ISBN 90-7329-007-3.

STEINMETZ, Karel. Jan Šoupal – sbormistr, pedagog a člověk. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. 123 s.  ISBN 80-7067-770-8.

STEINMETZ, Karel, MAZUREK, Jan, KUSÁK, Jiří a OLŠAROVÁ, Pavla. Ostrava hudební. Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 260 s. ISBN 978-80-7464-664-5.

ŠŮSTKOVÁ, Ivana a KUSÁK, Jiří. Z dějin regionální hudební výchovy – Josef Černík (1880–1969). Hudební výchova, 2019, roč. 27, č. 3, ISSN 1210-3683 (v tisku).

WOODFORD, PAUL G. Democracy and Music Education. Liberalism, Ethics, and the Politics of Practice. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2005. ISBN 0-253-21739-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (08.10.2020)

Znalost aspektů studijního předmětu na základě dosavadní doktorandovy vědecké práce.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (08.10.2020)

1.      Hudební pedagogika jako věda, vymezení hudební pedagogiky v systému muzikologie, formování hudební pedagogiky jako vědní discipliny. Interdisciplinární dimenze hudební pedagogiky, pozice a vazby hudební pedagogiky v kontextu humanitních a společenskovědních oborů. Předmět, cíle a úkoly hudební pedagogiky.

2.      Systematika hudební pedagogiky, strukturace hudební pedagogiky.

3.      Hudební pedagogika a hudební výchova, hudební výchova v systému českého školství, kurikulární dokumenty, hudební edukace, subjekty, objekty a principy hudební edukace, profesionální příprava hudebních pedagogů. Hudebnost a její diagnostika.

4.      Metody výzkumu hudební pedagogiky, klasifikace výzkumných metod. Teoretické metody výzkumu: analýza a syntéza, indukce a dedukce, modelování systémů, historicko-srovnávací metoda, genetická metoda. Empirické metody výzkumu: pozorování, experiment, ratingová metoda, dotazník, rozhovor, test, sémantický diferenciál, projektivní metoda. Hlavní trendy současného hudebněpedagogogického výzkumu.

5.      Hudební komunikace v masmediální a globalizované společnosti. Axiologická dimenze hudby a hudební výchovy. Současné postavení hudební pedagogiky a hudební výchovy na základě vývoje hudební kultury a determinace aktuálními mimohudebními faktory. Hudební preference. Akustická ekologie.

6.      Filozofická východiska nových koncepcí hudební pedagogiky. Synchronní paradigmata hudební pedagogiky. Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova.

7.      Aktuální trendy hudební pedagogiky v evropském a mimoevropském kontextu.

8.      Dějiny české hudební pedagogiky / hudební výchovy (historický vývoj, koncepce, instituce, reflexe); dějiny hudební pedagogiky a hudební výchovy v Evropě v kontextu jejich vlivu na formování české hudební pedagogiky / hudební výchovy. Hudební pedagogika / hudební výchova a region.

9.      Osobnosti české a evropské hudební pedagogiky / hudební výchovy 19. – 21. století.

10.   Hudebněpedagogická / hudebněvýchovná a metodicko-didaktická literatura 19. – 21. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK