PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aktuální tendence v didaktickém výzkumu III (se zaměřením na češtinu jako jazyk cizí/druhý) - OD2303129
Anglický název: Present Trends in Didactic Research III (Aimed at Czech Language as a Second/Foreign Language))
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.01.2019)
Způsob zakončení: zkouška. Další požadavky: Rešerše odborné literatury zvoleného zaměření. Specifikum edukačního procesu s jazykově heterogenní skupinou žáků. Konfrontace automatismů rodilého mluvčího a pohledu na češtinu z tzv. „druhé strany“ při zvládání češtiny v jejích jednotlivých jazykových rovinách, anticipace možných problémů v osvojování češtiny u žáků/studentů cizinců. Edukační a evaluační materiály pro výuku češtiny jako jazyka druhého/cizího – jejich charakteristika i tvorba. Teorie nabývání vícejazyčnosti. Specifika výzkumu v oblasti čeština jako jazyk druhý, současné vývojové tendence, interkulturní aspekty. Korpusové výzkumy, akviziční korpusy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.01.2019)

 

HÁDKOVÁ, M. Čeština z druhé strany aneb Čeština v roli jazyka nemateřského. Ústí nad Labem: UJEP, 2010. ISBN 978-80-7414-242-0. 

HÁDKOVÁ, M., FIBIGER, M. Nové úkoly didaktiky mateřského jazyka a literatury (se zaměřením na gymnázia). Ústí nad Labem: UJEP, 2011. ISBN 978-80-7414-345-8. 

HÁJKOVÁ, E. Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, 137s., ISBN 978-80-7290-809-7. 

HÁJKOVÁ, E. Jazyková výchova dětí s odlišným mateřským jazykem v české mateřské škole. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, 117s., ISBN 978-80-7290-849-3. 

HÁJKOVÁ, E. The Creation of Sociocultural Competency of Foreign Pupils in Czech as a Second Language in a Common Class of a Czech Primary School. In Sociokulturní složka výuky cizího jazyka a Společný evropský referenční rámec. Racibórz: Państwowa wyźsza szkola zawodowa w Raciborzu, 2008, s.109–118, ISBN 978-83-60730-19-5. 

HÁJKOVÁ, E. Foreigners study (in) Czech. In Sapere Aude 2011. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. ISBN 978-80-904877-2-7. ETTN 085-11-11006-03-8. 

HÁJKOVÁ, E.; ŠEBESTA, K. (eds.) Didaktické studie III, IV : Čeština jako cizí jazyk. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2006, 2008. ISBN 80-7290-279-2, 978-80-7290-350-4. 

HASIL, J. Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. ISBN 978-80-7414-400-4. 

HINKEL, E. (ed.) Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. London - New York: Routledge, 2011. ISBN 0-203-83650-2. 

HRDLIČKA, M. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka: k prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1527-1. 

MAŠÍN, J. Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. ISBN 978-80-7308-555-1. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc: Univerzita Palackého 2006. ISBN 80-244-1425-2. 

ŠEBESTA, K. Korpusy češtiny a osvojování jazyka. Studie z aplikované lingvistiky 2, 2010, s. 11– 33. 

ŠEBESTA, K.; ŠKODOVÁ, S. (eds.). Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. 

ŠKODOVÁ, S. Kapitoly z lingvodidaktiky češtiny jako cizího jazyka. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. 

 

ŠTINDLOVÁ, B. Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace. Praha: Univerzita Karlova, 2013. 

ŠINDELÁŘOVÁ, J. Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu. Ústí n. Labem : UJEP, 2008. ISBN 978-80-7414-089-1. 

ŠINDELÁŘOVÁ, J.; ŠKODOVÁ, S. Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2012. ISBN 978-80-7414-559-9. 

Language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1981- . (výběrově dle zaměření studenta). Elektronický zdroj. Přístupný registrovaným uživatelům knihoven UK. 

Další literatura podle zaměření doktoranda, se zřetelem k rozdílným cizojazyčným cizincům. 

 

Doporučená odborná literatura:

 

 

HÁDKOVÁ, M.; BALOWSKA, G. (ed.) Ústní zkoušky z cizího jazyka a Společný evropský referenční rámec / Egzaminy ustne z języka obcego a Europejski system oceny kształcenia językowego. Praha: UK; Ratiboř: SVOŠ, 2006. ISBN 80-901947-6-1. ISBN 83-60730-01-6. 

HÁDKOVÁ, M.; BALOWSKA, G. (ed.) Písemné zkoušky z cizího jazyka a Společný evropský referenční rámec. Praha: UK; Ratiboř: SVOŠ, 2007. ISBN 978-80-901947-8-6. ISBN 978-83-60730-08-9. 

HÁDKOVÁ, M.; BALOWSKA, G. (ed.) Sociokulturní složka výuky cizího jazyka a společný evropský referenční rámec / Aspekty socjokulturowe nauczania języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego. Ústí nad Labem: UJEP; Racibórz: SVOŠ , 2008. ISBN 978-80-7414-028-0. ISBN 978-83-60730-19-5. 

HÁJKOVÁ, E. Die tschechische Sprache im Europakontext. In Modularisiertes Studium und Schlüsselqualifikationen. Schriftenreihe der Mediathek des Sprachenzentrums, Heft III, herausgeben (eds) von. Gerhard Meiser und Ingrid Stude, Halle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, (Salle) März 2008, s. 49–64. ISBN 978-3-86829-085-1. 

KRASHEN, S. D. Explorations in Language Acquisition and Use. Portsmouth: Heinemann, 2003. ISBN 978-0325005546. 

PARADIS, M. A neurolinguistic theory of bilingualism. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004. 

ŠTEFÁNIK, J. Bilingvizmus na pozadí dvoch morfologicky odlišných typov jazykov. Intenčný bilingvizmus u detí. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2000. 

ŠMEJKALOVÁ, M. Čeština jako jazyk druhý na středních školách s německým vyučovacím jazykem (1918–1938). In Hájková, E.; Šebesta, K. (eds.) Didaktické studie III. Čeština jako cizí jazyk. Praha: UK-PedF, 2006, s. 61–67. ISBN 80-7290-279-2. 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (07.10.2017)

Zakončení: zkouška

Rešerše odborné literatury zvoleného zaměření

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK