PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologický seminář filosofie - OD0612017
Anglický název: Metodologický seminář Filosofie
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (35)
letní:neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)
Meta - hodos z řečtiny "Cesta za poznáním", ve filosofii je základem tázání, které otvírá horizonty porozumění. Základem je bytostný rozhovor mezi učitelem a doktorandem na kolokviích. Znalost podstatných noetických předpokladů z dějin filosofie i ze současné doby, doktorandi představují kapitolu své dizertace s ohledem na správnost vedeného konkrétního dialogu, s nároky na preciznost bibliografických informací a formálních požadavků, kladených na dizertační práci Každá gnozeologie je podstatným způsobem ovlivněna ontologickými předpoklady, je tedy nutné znát dobře dějiny filosofie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Cílem předmětu je pochopit, že filosofické myšlení je hledáním, protože hledané se nalézá jen ve hledání; nikoli bez bytostného rozhovoru. Metoda práce je založena na podstatě věci, o niž běží, není možné postupovat obráceně. Základem je tedy pochopení tomu, co znamená věcné myšlení narozdíl od nevěcného. Dialogický ráz je založen v požadavku, že problém, jenž je základem dizertace je třeba nahlédnout jako odpověď na dosud neznámé otázky, které musí dizertant teprve hledat. Všechny formální požadavky, především otázky bibliografie, jsou průběžně vykládány na jednotlivých kolikviích.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Studium filosofických pramenů (PLatón, Aristoteles, Augustin, Tomáš Akvinský, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel, Kant, Marx, Husserl, Heidegger, Carnap, Lévinas, Deleuze, Ricoeur,  Wittgenstein, Popper, Patočka aj. dle osobního výběru na základě speciálního zájmu)

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Hermeneutická metoda vedeného rozhovoru

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Referát z první kapitoly dizertace

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Kolokvia jsou věnována studiu filosofie současně s výukou a nalýzou metod, které jsou nutné pro porozumění ontologii, gnozeologii a etice. Důraz je také kladen na formální požadavky bibliografického charakteru. 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Přijetí do doktorského studia

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Rozšířená anotace dizertační práce, referát, diskuse

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK