PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie v řízení - OD0513016
Anglický název: Management psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (15.01.2019)
Předmět je koncipován jako aplikace poznatků z psychologie osobnosti a sociální psychologie. Hlavní témata: poznávání a ovlivňování jednotlivců, vedení a řízení jednotlivců a skupin. Ovlivňování pracovního výkonu, rozvoj pracovních kompetencí, komunikace v pracovní skupině, vztahy na pracovišti, motivace a stimulace pracovní činnosti, hodnocení pracovníků, vztahy na pracovišti, firemní kultura, etika
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (15.01.2019)

Literatura:
Armstrong,M., Stephens, T., Management a leadership, Praha, Grada Publishing 2009
Armstrong,M., Řízení lidských zdrojů, Praha, Grada Publishing 2006

Cartweight,S., Cooper,C.L., (ed.), The Oxford handbook of personnel psychologyNewYork, Oxford University Press 2008
Ciampa,D., Watkins,M., Right from the Start: Taking change in a new ledarship role, Harvard Business Press Books 2005

Davila,A., Epstein,M.J., Manzoni,J-F., (ed.), Performance measurement and management control: behavioral implication and human actions, Bingley (England), Emerald 2014
Donelly,J.H.,Gibson,J.L., Ivancevich,J.M., Management,Praha, Grada Publishing 2008

Duening,T.N., (ed.), Leading the pozitive organization: action,tools and processes, New York, Bussiness Expert Press 2016

Evangelu,J.E., Diagnostické metody v personalistice, Praha, Grada 2009
Gardner,H., Changing minds, Harvard Business Press Books 2004
Goleman,D., Boyatzis,R.,McKee,A., Primary Leadership: Learning to lead vith emotional inteligence,Harvard Business Press Books 2002
Bender,P., Niterný leadership, Harvard Business Press Books 2004
Čakrt,M., Konflikty a řízení konfliktů, Praha, Management press 2000
Drucker, P.F., Výzvy managementu pro 21. století,Praha, Management press 1994
Fehlau,E.G.,Konflikty v práci, Praha, Grada Publishing 2003
Gross,S.F., Vztahová inteligence,Praha, Management press 2003
Halík,J., Vedení a řízení lidských zdrojů,Praha, Grada Publishing 2008
Hermochová,S., Teambuilding,Praha, Grada Publishing 2008
Hroník,F., Hodnocení pracovníků, Praha, Grada Publishing 2008
Khelerová,V., Komunikační a obchodní dovednosti manažera,Praha, Grada Publishing 2001

Kocianová, R., Personální řízení, Praha, Grada 2012
Koubek,J., Řízení lidských zdrojů,Praha, Management press 2004
Koubek,J., Řízení pracovního výkonu,Praha, Management press 2005
Krüger, W., Vedení týmů,Praha, Grada Publishing 2006

Lippmannn, E., Steiger,T., Psychologie pro manažery, Praha, BIZ books 2012 

McKenzie,R.B., Lee,D.R., Managing  through incentives: how to develop a more collaborative, productive and profitable organization, New York, Oxford Univerzity Press 1998 

Mason,H., Psychology in management, London, McGraw-Hill 1970
Mikuláštík,M., Manažerská psychologie, Grada Publishing 2008

Musil,J.V., Psychologické aspekty vedení a řízení lidí, Praha, Ústav práva 2014
Nakonečný,M., Sociální psychologie organizace, Praha, Grada Publishing 2004
Nový,I., Schroll-Machl,S.,Interkulturní komunikace v řízení a podnikání,Praha, Management press 2003
Peus,C., Braun,S., Schyns,B.,(ed.) Leadershiplessons from compelling contexts, Bingley (England), Emerald 2016
Plamínek,J., Synergický management, Praha,Argo 2000

Purser,R.E., Petranker,J., Adam,B., (ed.), Timescapes in management: creative enquiries and critical examinations,  Bradford, Emerald Group Publishing 2004
Rieger,K., Ekonomická psychologie,Praha, Grada Publishing 2008
Robbins,S., Coulter,M., Management,Praha, Grada Publishing 2007

Snider,M., Human relations management in yong growing companies: a manual for enterpreneurs and executives, Westport, Quorum Books 2001

Statt,D.A., Using psychology in management training: the psychological foundations of managenent skills, London, Philadelphia Routledge 2000
Štikar,J.,Rymeš,M., Riegel,K., Hoskovec,J., Psychologie ve světe práce,Praha, Karolinum 2003

Tracy,B., FRaser,C., TurboCoach a powerful system for achieving  breakthrough career success, New York, AMACOM - American Management Association 2005
Tureckiová,M., Řízení a rozvoj lidí ve firmách,Praha, Grada Publishing 2006

Urban,J., Psychologie řízení a vedení, Praha, Ústav práva 2017

UrbanJ., Řízení lidí v organizaci: personální rozměr mangementu, Praha, Wolters Kluwer 2013
Vybíral,Z., Psychologie komunikace,Praha,Portál 2006
Výrost,J., Slaměník,I. (ed), Aplikovaná sociální psychologie I, Praha Portál 1998
Výrost,J., Slaměník,I. (ed), Aplikovaná sociální psychologie II,Praha, Grada Publishing 2001
Wagnerová, I., Hodnocení a řízení výkonnosti,Praha, Grada Publishing 2008
Walker, A.J., Moderní personální management,Praha, Grada Publishing 2006
Whitmore, J., Koučování,Praha, Management press 2004

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (15.01.2019)

Hlavní metodou jsou individuální konzultace a samostatné studium.
Přednášky v případě, že se v jednom semestru sejde alespoň sedm doktorandů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (15.01.2019)

Student si vybere minimálně tři  monografie, podle svého odborného zaměření a zájmu, ze seznamu doporučené literatury.

Jedna z vybraných publikací musí být v angličtině.
Jejich důkladné prostudování prokáže při ústní zkoušce.

Do kurzu a na zkoušku se může přihlašovat u konzultantky na adrese dobromila.trpisovskad@pedf.cuni.cz

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (15.01.2019)

Kurz je určen doktorandům PedfUK ve všech studijních oborech a nemá zvláštní vstupní požadavky.
Do kurzu je možné se přihlašovat na adrese dobromila.trpisovskad@pedf.cuni.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK