PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky II: Vztah celku a části v matematickém vzdělávání 5-12 letých žáků - OD0310005
Anglický název: Mathematics education II: Part-whole relation in the mathematical education of 5-12-year-old pupils
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Marie Tichá, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2013)
Otázky vztahu celku a části jsou provázány na různé matematické struktury. Mají významnou roli v pojmotvorném procesu. S vytvářením a dělením celků jsou spjaty základní pojmy elementární matematiky (pojem přirozeného čísla a racionálního čísla i geometrické pojmy). Tento předmět je určen zvláště doktorandům, kteří studovali učitelství 1. stupně ZŠ.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2013)

Ujasnit

  • podstatu a význam pochopení vztahu část - celek pro vytvoření představ vztahujících se k pojmu zlomek
  • různé interpretace a reprezentace zlomku
  • kritická místa z hlediska učitele i žáka

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2013)

Předpokládá se studium vybrané literatury

English, N.D. & Halford, G.S. (1995). Mathematics Education: Models and Processes. Mahwah, NJ: LEA.

Griesel, H. (1981). Der quasikardinale Aspekt in der Bruchrechnung. Der Mathematikunterricht. Wiesbaden: Akademische Verlagsgesselschaft, 87-95.

Hejný, M. (2004) Zlomek. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK PedF.

Charalambos Y. Charalambous, & Demetra Pitta-Pantazzi (2006). Drawing on a theoretical model to study students’ understandings of Fractions. Educational Studies in Mathematics. vol. 64, 293-316.

Lesh, R., Post, T. &. Behr, M. (1987). Representations and translations among representations in mathematics learning and problem solving. In: C. Janvier (Ed.) Problems of representation in the teaching and learning of mathematics. Hillsdalle: LEA, 33-40.

Lamon, S. L. (2006). Teaching Fractions and Ratios for Understanding: Essential Content Knowledge and Instructional Strategies for Teachers. Mahwah, NJ: LEA.

Littwiller, B., Bright, G. (Eds.) (2002). Making Sense of Fractions, Ratios, and Proportions. Yearbook 2002. Reston: NCTM.

Streefland, L. (1991). Fractions in Realistic Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer.

Tichá, M. (2003).Following the path of discovering fractions. In: J. Novotná (Ed.) SEMT ’03 - International Symposium, Elementary Maths Teaching, plenary lectures. Praha: UK PedF, 17-27.

Tichá, M. & Hošpesová, A. (2005). Einige Episoden von der Reise zur Entdeckung und zum Verständnis des Bruchbegriffes. In: Ch. Kaune, I. Schwank, J. Sjuts. (Eds.) Mathematikdidaktik im Wissenschaftsgefüge: Zum Verstehen und Unterrichten mathematischen Denkens. Osnabrück: Schriftenreihe des Forschungsinstituts für Mathematikdidaktik, Nr. 40,2, s.139 - 154.

Tichá, M. & Macháčková, J. (2006). Rozvoj pojmu zlomek ve vyučování matematice (Cesty k porozumění zlomkům). Studijní materiály k projektu CZ.04.1.03/3.1.15.1/0237. Praha: JČMF.

Vergnaud, G. (1988). Multiplicative Structures. In: J. Hiebert & M. Behr (Eds.) Number concepts and operations in the middle grades. Reston, VA, NCTM, 141 - 161.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2013)

Uvedení do problematiky jednotlivých oblastí formou stručných přehledových přednášek

Konzultace k prostudované literatuře

Seminární práce

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2013)

Společná reflexe seminární práce podle požadavků

teoretický přehled, úvod do problematiky

diagnostika

zasahování, které intervence se osvědčují

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2013)

Pozornost bude věnována

možnostem vyjádření vztahu celku a části, role prekoncepcí,

možnostem interpretace zlomku,

různým modům reprezentace a roli jejich transformace,

tvoření úloh a významu činností spojených s tvořením úloh jako edukačního, diagnostického i motivačního prostředku,

identifikaci význačných chyb, jejich příčin a reedukace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK