PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Psaní odborných textů - OD0133012
Anglický název: Academic Writing
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Speciální pedagogika, Pedagogika a psychologie pro učitele
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)
Kurz naváže na informace o metodologii výzkumné práce a základní informace o akademickém psaní poskytnuté v rámci ÚTMK a bude se více věnovat praktickým aktivitám nad texty - budeme pracovat jak s příklady dobré praxe v oblasti publikování, tak s vlastními texty a texty kolegů. Posluchači v kurzu budou psát, posuzovat a editovat segmenty textů vztažených k tématům svých doktorských prací, popř. vytvářet kratší ucelené texty vhodné k publikování v různých typech médií. Procvičí si formální i etická pravidla pro autory odborného textu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)

V kurzu získají studenti praktickou zkušenost s čtením, hodnocením, psaním, revidováním a korigováním akademických textů.

Literatura
Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)

Bailey, S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students. London: Routlege.

Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. Praha: NLN.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.

Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Janík, T., Vlčková, K. & Knecht, P. (Eds.). (2013). K metodologickému standardu v pedagogice [monotematické číslo]. Pedagogická orientace 23(4).

Johnson, W. B., Mullen, C. A. (2007). Write to the Top! How to become a prolific academic. New York: Palgrave Macmillan.

Pravidla českého pravopisu (různá vydání).

Szuchman, L. T. (2011). Writing with style: APA style made easy. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.

The Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Ed.

Metody výuky
Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)

Seminář/workshop - tvorba segmentů textu (samostatná domácí příprava), společná práce s texty.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)

Je vyžadována aktivní účast na setkáních, průběžné předkládání zpracovaných úkolů. Absolvent písemně zhodnotí předložený cizí text a napíše krátký text na téma zadané vedoucím.

Sylabus
Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)

Vědecká publikace a její místo ve vědecké práci. Proces psaní a proces publikování. Kvalifikační práce, publikace v periodiku, neperiodické publikace. Specifika publikování v češtině, angličtině.

Základní typy odborných publikací - studie (přehledová studie a přehledové partie v jiných typech studií, teoretický článek, kvantitativní a kvalitativní empirická studie, jiné typy studií). Výzkumné zprávy, monografie. Učební texty. Drobnější žánry v akademickém psaní. Popularizační psaní. Návrh struktury různých typů textů dle zaměření autora.

Kdo chce psát, musí číst. Práce s prameny, kritická syntéza zdrojů. Jak se vyhnout plagiátorství. Tvorba textu syntetizujícího několik pramenů.

Části vědeckého článku a zásady pro jejich výstavbu na různých úrovních.

Formální úprava odborného textu (pravidla APA a jejich alternativy). Úprava tabulek, grafického materiálu.

Posuzování odborného textu (recenze, oponentské posudky). Vzájemné připomínkování verze textu, proces editování textu, korektury.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK