PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Statistika v pedagogickém výzkumu - OD0133005
Anglický název: Statistic in Educational Research
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 24/0 Jiné [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Speciální pedagogika, Pedagogika a psychologie pro učitele
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Z//Je záměnnost pro: OD2303116
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (19.10.2012)
Kurz seznamuje účastníky se základními metodami zpracování kvantitativních dat, teorií testování hypotéz a způsoby správné interpretace statistické prezentace výsledků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Osvojení dovedností spočítat a graficky prezentovat základní popisné charakteristiky dat. Porozumění teorii testování hypotéz a náročnějším postupům analýzy dat na úroveň dovednosti komunikace se statistikem a správné interpretace statistické prezentace výsledků.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Škaloudová, A. (1998). Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Hendl, J. (2004, 2009). Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Výuka probíhá v učebně s notebooky. Možný je i vlastní notebook. Výuka je kombinací přednášky s diskusí a prací na notebooku. První 2/3 kurzu jsou výpočty realizovány v Excelu, v poslední 1/3 jsou studenti(ky) seznámeni(y) se statistickým SW SPSS. Pro větší přínos z přednášek je vhodná samostatná domácí příprava při osvojování výpočtů v SW.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Zkouška má dvě části. V první části student(ka) prokáže dovednost samostatných statistických výpočtů a tvorby grafů v SW Excel, příp. SPSS. Ve druhé části prokáže porozumění odborným textům, ve kterých jsou výsledky prezentovány pomocí statistického testování hypotéz.

Student(ka) smí u zkoušky používat své poznámky (i elektronické) učebnice i informace na internetu. Během zkoušky nesmí s nikým komunikovat kromě zkoušejícího.

Čas na řešení úkolů zadaných u zkoušky je maximálně 2,5 hodiny.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Typy dat, proměnné spojité a diskrétní, tvorba databáze, vstup do popisné statistiky (tabulky četností)

Tvorba základních grafů v Excelu, míry polohy, míry rozptýlení, osvojení popisné statistiky v práci v Excelu, řešení problémů čištění dat, tvorba kategorií, nahrazování hodnot intervaly a obráceně ("přemostění" mezi metodologií a statistikou)

Normální rozdělení, lineární a plošná normalizace, tvorba norem a možnosti jejich prezentace, z-skór

t-rozdělení a intervalové odhady pro střední hodnotu, úvod to teorie testování hypotéz, chyby 1. a 2. druhu, velikost účinku, t-testy

F-test, korelační koeficient, test pomocí korelačního koeficientu, Chí-kvadrát rozdělení, chí-kvadrát test

Úvod do regresní analýzy, lineární regrese, vstup do práce v SPSS

Tvorba dotazníků a testů, tvorba škál, obtížnost a citlivost položek

Teorie validity a reliability, koeficienty reliability, Cronbachovo alfa

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK