PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvodní teoreticko-metodologický kurz pedagogiky - OD0133001
Anglický název: Introduction into Theory and Methodology of Educational Research
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 20/0, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 40 [hodiny]
Počet míst: zimní:0 / neurčen (45)
letní:neurčen / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
PhDr. David Greger, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Speciální pedagogika, Pedagogika a psychologie pro učitele
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Je prerekvizitou pro: OD0133008
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (29.04.2014)
Cíle: Cílem kurzu je poskytnout hlubší vhled do vědního oboru pedagogika a jeho kontextů, ozřejmit vývoj a profil pedagogiky, interdisciplinární vztahy, vnitřní strukturu oboru, jeho metodologii a terminologii. Cílem je odkrýt metodologické otázky pedagogického výzkumu. Vysvětlit metodologické principy empirického výzkumu a uvést do metodologických postupů při řešení disertační práce. Kurz vede doktorandy ke správnému metodologickému uvažování.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (29.04.2014)

Cílem kurzu je poskytnout hlubší vhled do vědního oboru pedagogika a jeho kontextů, ozřejmit vývoj a profil pedagogiky, interdisciplinární vztahy, vnitřní strukturu oboru, jeho metodologii a terminologii. Cílem je odkrýt metodologické otázky pedagogického výzkumu. Vysvětlit metodologické principy empirického výzkumu a uvést do metodologických postupů při řešení disertační práce. Kurz vede doktorandy ke správnému metodologickému uvažování.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (12.10.2020)

První setkání proběhne 12.10. 2020 od 9,45 do 13,00 v platformě zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98316548243, druhé setkání proběhne 2.11. 2020 od 9,45 do 13,00 v platformě zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/99352228210.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (21.01.2013)

Doporučená literatura:

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

Denzin, N. K.; Lincoln, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand          Oak: Sage, 2005.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997.

HUSÉN, T.; POSTLETHWAITE, T.N. International Encyclopedia of Education. Pergamon         Press, 1994.

CHRÁSKA, M.  Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha : Karolinum, 1995.   

PRŮCHA, J. (Ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.

SHAWELSON, R., TOWNE, L. (Eds.) Scientific Research in Education. Washington, D. C.:        National Academy Press.

STRAUSS, A. - CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Albert, 1999.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. A KOL. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál,      2007.

VAŠUTOVÁ, J. a kol. Průvodce doktorským studiem oboru pedagogika na PedF UK v Praze. Teoreticko-metodologický úvod do studia. Praha: PedF UK, 2011.

WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha :        UK  PF, 2006.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (29.04.2014)

Forma a rozsah výuky: studijní povinnost, povinné absolvování pro všechny doktorandy oboru pedagogika v prvním roce studia, rozsah - dvousemestrální studium, výuka 16 dvouhodinových bloků uspořádaných do 4 soustředění v každém semestru. Kurz je uzavřen simulovanou vědeckou konferencí.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (29.04.2014)

Způsob ukončení kurzu:
Vypracování podrobné anotace disertace pro účely publikace v elektronickém sborníku a její prezentace na doktorské konferencijako výzkumného projektu, účast na doktorské konferenci 1 + prezentace referátu, vypracování referátu a publikování ve sborníku z konference

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (07.09.2020)

Obsah:
1. Pedagogika jako vědní obor (profil pedagogiky, výzkumná paradigmata, silné a slabé stránky pedagogiky, institucionální pedagogický výzkum). Role pedagogiky a pedagogického výzkumu v transformaci vzdělávání v ČR (východiska, klíčové koncepty). Aktuální otázky českého vzdělávání a vzdělávací politiky.
2. Metodologie pedagogického výzkumu. Kvantitativní a kvalitativní metodologie. Empirický výzkum. Analýzy zahraničních a domácích výzkumů edukační reality. Utváření pedagogické terminologie a její užívání ve vědecké komunikaci, klíčové pojmy. Formy vědecké komunikace, vědecké psaní. Vybrané techniky empirického výzkumu.
3. Výzkumný projekt a prezentace výsledků výzkumu (tvorba projektu a podání grantu, doktorská práce jako výzkumný projekt, portfolio doktoranda, vědecká konference, vědecké sdělení).

 

Místo konání: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Myslíkova 7, Praha 1, učebna M209

Termíny konání: 12. 10., 2.11., 16.11., 7.12.

Doba konání: 9. 45 - 11. 15; 11.30 - 13.00 hodin

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK