Evoluční teorie kultury – biokulturologie - OD0102134
Anglický název: Evolutionary Theory of Culture - Bioculturology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.10.2018)
Předmět se zaměřuje na výklad systematiky, hlavních koncepcí a pojmů biokulturologie. Všechny tematické okruhy předmětu spojují pojmy kultura a evoluce, a to v kontextu přírodních a společenských věd. Zvláštní pozornost je věnována interpretaci stěžejních evolučních modelů kultury vytvářených v tzv. evolučních sociálních vědách. Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem a současným stavem biokulturologicky orientovaných koncepcí člověka a kultury. Hlavní tematické okruhy: 1. Biokulturologie jako kulturologická subdisciplína; 2. Teoretické přístupy ke kultuře v přírodních a společenských vědách; 3. Základní otázky biologické, genetické a kulturní determinace lidského chování a prožívání; 4. Vývoj evolučních teorií od starověku do 19. století; 5. Proměny paradigmat evoluční biologie ve 20. a 21. století; 6. Gnozeologické zdroje evolučních sociálních věd; 7. Vývoj evolučních sociálních věd ve 20. 21. století; 8. Model kultury jako biologické adaptace (etologie člověka, sociobiologie, evoluční psychologie); 9. Model kultury jako systému behaviorálních adaptací (behaviorální ekologie člověka); 10. Model kultury jako systému replikátorů (memetika); 11. Model kultury jako produktu koevoluce (teorie dvojí dědičnosti, epidemiologický přístup, evoluce kultury kulturním výběrem); 12. Vlivy evolučních sociálních věd na kulturologické myšlení; 13. Závěrečné shrnutí: člověk, evoluce a kultura
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.10.2018)

Cílem je podat základní přehled biokulturologie a vyložit jak se spojují pojmy kultura a evoluce, a to jak v kontextu přírodních, tak i společenských věd.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (05.09.2017)

Základní studijní literatura:

Barrett, L. – Dunbar, R. – Lycett, J.: Evoluční psychologie člověka. Praha: Portál, 2007.

Blackmoreová, S.: Teorie memů. Praha: Portál, 2001.; Bowler, P.: Evolution: The History of an Idea. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2003. ; Buss, D.: Evoluce touhy. Praha: Dauphin – Volvox Globator, 2009. ; Cosmides, L. – Tooby, J. – Barkow, J. (eds.).: The Adapted Mind. Oxford: Oxford Univesity Press, 1992. ; Darwin, C.: O původu člověka. Praha: Academia, 2006. ; Darwin, C.: O vzniku druhů přírodním výběrem. Praha: Academia, 2007. ; Dawkins R.: Sobecký gen. Praha: Mladá fronta, 1998. ; Dawkins, R.: Největší show pod Sluncem. Praha: Argo, Dokořán, 2011. ; Diamond, J.: Třetí šimpanz. Praha: Academia, 2003. ; Dunbar, R. – Knight, C. – Power, C. (eds.).: The Evolution of Culture. New Brunswick: Rutgers University Press, 2003. ; Dunbar, R.: Příběh rodu Homo. Praha: Academia, 2009. ; Gould, S.: Lživé kameny z Marakéše. Praha: Mladá fronta, 2011. ; Laland, K. – Brown, G.. Sense & Nonsense. Oxford: Oxford University Press, 2005. ; Marks, J.: Jsme téměř 100% šimpanzi? Praha: Academia, 2006. ; Ridley, M.: Červená královna. Praha: Mladá fronta, 1999. ; Segerstrale, U.: Defenders of the Truth. Oxford: Oxford University Press, 2001. ; Soukup, M.: Základy kulturní antropologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. ; Soukup, M.: Kultura: biokulturologický přístup. Praha: Unie Comenius, 2011. ; Wilson, E.: O lidské přirozenosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993. ; Zrzavý, J. – Storch, D. – Mihulka, S.: Jak se dělá evoluce. Praha: Paseka, 2004.

Další odborná literatura:

Brockman, J. (ed.).: Třetí kultura. Praha: Academia, 2008. ; Flegr, J.: Evoluční biologie. Praha: Academia, 2005. ; Gould, S.: The Structure of Evolutionary Theory. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2002. ; Klein, R.: The Human Career. Chicago: The University of Chicago Press, 2009. ; Komárek, S.: Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie. Praha: Academia, 2008. ; Larson, E.: Evoluce. Praha: Slovart, 2009.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.10.2018)

Připravit portfolio studií a článků relevanních z hlediska problematiky doktorské disertační práce a připravit se k rozpravě.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.10.2018)

1. Biokulturologie a její význam;

2. Teoretické přístupy ke kultuře;

3. Základní otázky biologické, genetické a kulturní determinace lidského chování a prožívání;

4. Vývoj evolučních teorií;

5. Proměny paradigmat evoluční biologie ve 20. a 21. století;

6. Gnozeologické zdroje evolučních sociálních věd;

7. Vývoj evolučních sociálních věd ve 20. 21. století;

8. Model kultury jako biologické adaptace;

9. Model kultury jako systému behaviorálních adaptací

10. Memetika;

11. Model kultury jako produktu koevoluce;

12. Vlivy evolučních sociálních věd na kulturologické myšlení;

13. Člověk, evoluce a kultura

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.10.2018)

Absolvování rozpravy a analýza portfolia.