PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie R II - OCRO17OV08
Anglický název: Economics R II
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Vyučující: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (09.02.2021)
Studijní předmět obsahuje základy ekonomie. Zahrnuje úvod do makroekonomie a zabývá se takovými problémy jako jsou hospodářské cykly, nezaměstnanost a inflace. Ukazuje na úlohu burzy a definuje základní formy cenných papírů. Vymezuje podstatu, cíle, nástroje a formy hospodářské politiky. Charakterizuje světovou ekonomiku, její podstatu, vývoj a strukturu. Seznamuje s procesy regionalizace a paralelně probíhajícími procesy globalizace světového hospodářství. Zabývá se evropskou integrací se zvláštním zřetelem na Evropskou unii.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (09.02.2021)

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (09.02.2021)

Výuka ekonomie bude probíhat v LS 2020/21 distančně

Studenti si témata přednášek, která nebudou přednesena, doplní samostudiem z povinné literatury (viz SIS)

V povinné literatuře v SISU jsou:

1.Základní učebnice a literatura

VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

 VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018.

KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. Též na webových stránkách katedry v oddíle Studijní materiály - viz <http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/studijni-materialy>

2.Studijní texty  jsou uveřejněny na webových stránkách katedry v oddíle Studijní materiály - viz <http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/studijni-materialy>

3.Prezentace k opakování a studiu kurzů Ekonomie I a Ekonomie II naleznete na webových stránkách fakulty v Moodlu pro výuku 1 – Katedra občanské výchovy a filosofie – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=2

Kurz: Ekonomie I OPBX2O103A (cuni.cz)

Kurz: Ekonomie II OPBX2O106A (cuni.cz)

4.Sada interaktivních prezentací k jednotlivým tematickým celkům zveřejněných na Metodický portálu RVP v sekci Digitální učební materiály - viz <http://dum.rvp.cz/materialy> a  https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=Milena+tich%C3%A1&s.x=0&s.y=0&rvpSearchScope=module

Kontrolované výstupy samostudia -distanční forma výuky v ZS 2020/21

Každý student si zvolí podle okruhů předmětu Ekonomie RI uvedených v SISu, nebo na stránkách katedry Občanské výchovy a filosofie jedno téma, které zpracujete formou seminární práce v rozsahu pěti stran tištěného textu. Název práce doplňte jménem autora, názvem předmětu, ročníkem a formou studia. Seminární práci mi pošlete na moji mailovou adresu  milena.ticha@pedf.cuni.cz , bude podkladem pro zkoušku.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (06.01.2023)

Literatura povinná

·   VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

·   VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

·   TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. Dostupné z WWW:

http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf

Literatura doporučená

·   Holman, Robert. Ekonomie. Praha: C.H. Beck, 1999.

·   Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2000.

.   KLÍNSKÝ, P; MUNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : Ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, 2013.

·   BERNAU, P; Petersdorff, W. Chyby, které nás stojí peníze. Praha : Ikar, 2016. s. 9 – 338.  ISBN 978-80-249-2882-1

Prezentace k opakování a studiu kurzů Ekonomie I a Ekonomie IInaleznete na webových stránkách fakulty v Moodlu pro výuku 1 – Katedra občanské výchovy a filosofie – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=2

Kurz: Ekonomie I OPBX2O103A (cuni.cz)

Kurz: Ekonomie II OPBX2O106A (cuni.cz)

Sada interaktivních prezentací k jednotlivým tematickým celkům zveřejněných na: Metodický portál RVP v sekci Digitální učební materiály - viz <http://dum.rvp.cz/materialy> a  https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=Milena+tich%C3%A1&s.x=0&s.y=0&rvpSearchScope=module

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (09.02.2021)

Vědomosti a dovednosti z daného předmětu v rozsahu vymezeném anotací, sylabami a povinnou literaturou

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (06.01.2023)

PhDr. Milena Tichá, CSc.

Ekonomie R I - OCRO17OV03

Rozšiřující studium: Učitelství OV a ZSV pro 2. st. ZŠ a SŠ

Základní problémové okruhy:

A. Úvod

 1. Ekonomie jako věda                          

B. Hlavní směny ekonomického vývoje

 2. Hlavní směry ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a postavení ČR ve světové    

    ekonomice. Ekonomický vývoj  ČR. Hrubý domácí produkt

C. Úvod do mikroekonomie

 3. Základy mikroekonomie

 4. Podnikatelská činnost

D. Úvod do makroekonomie

 5. Základy makroekonomie

 6. Hospodářské cykly

 7. Zaměstnanost a nezaměstnanost

 8. Peníze, ceny, inflace

 9. Cenné papíry a burzy

10. Hospodářská politika

E. Úvod do světové ekonomiky

(Světová ekonomika a předmět jejího zkoumání)

11. Světové hospodářství

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (09.02.2021)

Úspěšné absolvování kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK