Základy psychologie (osobnost, vývojová psychologie, pedagogická psychologie) - OCRN20UC05
Anglický název: Introduction to Psychology (Psychology of Personality, Developmental Psychology, Educational Psychology)
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (18.01.2021)
Kurz je vstupním kurzem do psychologických disciplín. Shrnuje základní pojmy, teorie a poznatky vývojové psychologie, pedagogické psychologie a psychologie osobnosti, které jsou důležité pro další navazující kurzy studia.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (18.01.2021)

Literatura: 

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál, 2014.

Čáp, J. a J. Mareš: Psychologie pro učitele. Praha, Portál, 2001. 

Mareš, J. a J. Křivohlavý. Komunikace ve škole. Brno, Mararykova univerzita, 1995. 

Šeďová, K., Švaříček, R. a Z. Šalamounová. Komuikace ve školní třídě. Praha, Portál, 2012.

Vágnerová, M. Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha, Karolinum, 2012.

Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha, Portál, 2002. 

Holt.J. Jak se děti učí. Strom, 1995. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (18.01.2021)

1.Psychologie jako věda. Psychologické disciplíny

   Vymezení psychologie, její historie, vývoj a základní discipliny

    Základní pojmy

2.Vývojová psychologie. Stadia vývoje člověka - významné teorie (Piaget, Freud, Erikson...) 

    Pojetí vývojové psychologie, její předmět a cíle

    Zdroje vývoje člověka

    Periodizace vývoje. Vybrané teorie vývoje člověka a jejich vymezení. Srovnání

 3.Školní a rodinná socializace

    Pojem socializace. Kultura. Transmise kultury a socializace jedince

    Hlavní socializacení prostředí. Význam a rozdíly rodinné a školní socializace

4. Základní úkoly mladšího školního věku 

5. Kritická místa ve vývoji dítěte

6. Pedagogická psychologie, předmět a základní témata.

    Výchova a výuka

    Výchova v rodině, rodinné styly. Komunikace školy a rodiny

    Výchova ve škole

7. Kognitiviní procesy a motivace v mladším školním věku 

   Učení, teorie učení. Produktivní postupy učení žáků

   Styly učení

   Komunikace ve škole 

   Motivace žáků. Motivační rozhovor 

8.Schopnosti a jejich rozvíjení

   Talentované dítě ve škole. Vyhledávání a práce s talenty. Komunikace s rodiči

9.Morální vývoj člověka

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (18.01.2021)

Studenti vypracují během semestru kazuistickou studii podle pokynů vyučujícího. Zkouška proběhne formou společné skupinové rozpravy nad prací.