Rozvoj jazykové kompetence žáka mladšího školního věku - OCRN20UC02
Anglický název: Development of Language Competence of Younger Age Pupil at the Primary School
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Vyučující: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)
Oborový základ – úvod do problematiky studia českého jazyka, základy fonetiky a fonologie – zvuková a grafická podoba současné češtiny, základy lexikologie a slovotvorby. Aplikace poznatků do didaktického prostředí výuky na 1. stupni ZŠ – podmínky přeměny pravopisné vědomosti žáka v jeho pravopisnou dovednost, poznávání vztahů mezi slovy ve slovní zásobě, aktivní zvládání slovotvorby a rozvoj slovní zásoby žáka.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

V případě nutnosti se bude výuka konat online prostřednictvím MS Teams. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.10.2023)

Povinná literatura:

HAVLOVÁ, I., ŠTĚRBOVÁ L., SCHNEIDEROVÁ E.: Český jazyk A pro studující 1. Stupně ZŠ a SpPg. Praha: UK PedF, 1999.

HÁJKOVÁ, Eva: Kapitoly z didaktiky českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ. Praha: Pedf UK, 2021.

HÁJKOVÁ, Eva: Komunikační čiinosti a jejic cíle. Praha: Pedf UK, 2008.

Doporučená literatura:

HŮRKOVÁ, J.: Česká výslovnostní norma. Praha 1991.

KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z.: Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1996.

SVOBODOVÁ, I. - ŠIMANDL, J. - ČERNÁ, A. - UHLÍŘOVÁ, L.: Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002.

PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I:. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.

HUBÁČEK, J. a kol.: Čeština pro učitele. Vade Mecum Bohemiae, 2010. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

1) Mluvená podoba jazyka (a její vztah k podobě psané)
- hláska a písmeno, abeceda
- mluvidla, sluchové ústrojí
- slabika a suprasegmentální fonetika
intonace ve větě - její sémantická a delimitační funkce
slabika, dělení slov na konci řádku
- fonologie
neutralizace znělosti


2) Slovo
- lexikologie
lexikální význam slova, hierarchické vztahy mezi významy slov, antonyma, synonyma,
slova citově zabarvená, slova vícevýznamová, spisovná, nespisovná,
homonyma

- slovotvorba
stavba slova - kořen
předpony, část příponová
slovotvorný základ
slovotvorná analýza

3) Aplikace poznatků do didaktického prostředí výuky na 1. stupni ZŠ – podmínky přeměny pravopisné vědomosti žáka v jeho pravopisnou dovednost, poznávání vztahů mezi slovy ve slovní zásobě, aktivní zvládání slovotvorby a rozvoj slovní zásoby žáka. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.10.2023)

Požadavky ke kontrole studia:

1) aktivní účast ve výuce (povinnost zúčastnit se alespoň jednoho výukového bloku).

2) zkouškový test s úspěšností min. 75 % (korektura textu, terminologie, fonetika a fonologie češtiny, lexikologie, slovotvorba). 

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

Moodle jiných předmětů.