Kurz speciální pedagogiky - OCRN17UC57
Anglický název: Special Education Course
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Kurz má za cíl přiblížit poznatky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v podmínkách inkluzivní školy. Studenti získají vhled do historie vzdělávání a současné situace v oblasti žáků a osob s různými druhy zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění. Pozornost bude taktéž věnována aktuálně platným legislativním opatřením v oblasti edukačních možností osob s postižením.
Poslední úprava: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (27.01.2022)
Cíl předmětu - český znakový jazyk

Získání teoretických znalostí v oblasti základní terminologie týkající se edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a legislativních úprav vztažených k současnému trendu inkluzivního vzdělávání.

Poslední úprava: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (27.01.2022)
Deskriptory

Výuka bude probíhat prezenční formou. Pokud bude nutné vzhledem k epidemiologické situaci přejít na formu distanční výuky, přihlášení studenti obdrží e-mailem informace týkající se platformy, na níž bude probíhat v rámci kurzu komunikace a kde budou uloženy materiály ke studiu i zadané úkoly.

Poslední úprava: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (27.01.2022)
Literatura

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. 162 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0095-8.

TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. Praha : PedF UK, 2000. ISBN 86039-30-

FISHER, Slavomil, et al. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha : Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7.

PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. ISBN 80-7315-198-0.

VALENTA, M. A kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6.

KUNRTOVÁ, Monika, HORVÁTHOVÁ, Ivana, POTMĚŠIL, Miloň. Podpora komunikačních schopností dětí s kombinovaným postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2976-2.

KVĚTOŇOVÁ, Lea, PROUZOVÁ, Regina. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, 2010. ISBN 978-80-7290-472-3.

POTMĚŠILOVÁ, Petra. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha : Patra, 2013. ISBN 978-80-7320-179-1.

SLOWÍK, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha. Portál 2010 ISBN 978-80-7367-691-9

Časopis Speciální pedagogika

Poslední úprava: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (27.01.2022)
Sylabus

Přehled témat:

1.      Pojetí speciální pedagogiky - definice, předmět, cíl

2.      Speciálně pedagogické disciplíny - základní vymezení

3.      Vývoj oboru a charakteristika změn ve vývoji speciální pedagogiky

4.      Vývoj speciálně pedagogické terminologie

5.      Nástin historického přehledu péče o osoby s postižením, znevýhoněním

6.      Některé negativní vlivy současné doby, mající vliv na vznik znevýhodnění

7.      Rodina a dítě s postižením

8.      Klasifikace znevýhodnění, nové trendy v přístupu k osobám se znevýhodněním

9.      Principy, metody a zásady speciální pedagogiky

10.    Kvalita života osob se znevýhodněním

11.    Speciální pedagogika a další vědní obory

12.    Výchovně vzdělávací speciálně pedagogická zařízení

13.    Příprava speciálně pedagogických pracovníků

Poslední úprava: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (25.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zpracování zadaného úkolu a písemný test

Poslední úprava: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (27.01.2022)