PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody řešení úloh - OCRM20UM12
Anglický název: Problem solving methods
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 10 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Mgr. David Zenkl
Vyučující: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (12.01.2020)
Cílem kurzu je seznámit studenty s některými aspekty práce učitele matematiky, které jsou nutným předpokladem pro studium didaktiky matematiky (viz sylabus).
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (31.01.2022)

V případě přechodu na distanční výuku, bude výuka probíhat v prostředí Zoom. Pokud student není zapsaný v SIS a chce se setkání účastnit, kontaktuje vyučující.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (31.01.2022)

http://www.nuv.cz/t/rvp
www.jcmf.cz, www.suma.jcmf.cz
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA
www.suma.jcmf.cz/dvadny

FUCHS, E. a kol. Návrh evaluačních standardů z matematiky pro základní a střední školy. Praha: Prometheus, 1994.
FUCHS, E. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-169-8
FUCHS, E. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro 4letá gymnázia. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 80-7196-095-0
FUCHS, E. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro SOU. Praha: Prometheus, 2004. ISBN 80-7196-294-5
FUCHS, E. a kol. Postavení matematiky ve ŠVP základního vzdělávání. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-326-7
FUCHS, E. a kol. Postavení matematiky ve ŠVP střední odborné školy. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-323-2
FUCHS, E. a kol. Postavení matematiky ve ŠVP střední odborná učiliště. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-324-0

 

a další viz MoodleMetody výuky
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (22.02.2023)

Přednášky s aktivním zapojením studentů, kurz v Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (31.01.2022)

Průběžné skupinové a individuální úkoly v Moodle, docházka je silně doporučená.

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (26.08.2022)

1. Kurikulární dokumenty

a) vzdělávací soustava ČR

b) dokumenty v ČR (RVP, ŠVP)

c) povinná dokumentace škol

2. Podpora učitele M

a) profesní rozvoj učitele M

b) Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) a Společnost učitelů matematiky (SUMA)

c) konference, semináře

d) časopisy

e) vybrané publikace

3. Výzkumy znalostí M

a) mezinárodní výzkumy (PISA, TIMSS)

b) národní výzkumy (Cermat, Scio, Kalibro, ČŠI)

c) JPZ a nová maturita

4. Kultura mluveného projevu

5. Koncipování hodin M

a) transmise vs. konstruktivizmus a další teorie

b) organizační formy výuky

c) styly poznávání a učení

d) porozumění v matematice

e) motivace

f) role učitele M

g) hodnocení a testování

h) učebnice a další materiály ve výuce

i) příprava na výuku

j) plán hodiny

k) cíle výuky

l) management výuky

m) struktura aktivity

a další…

6. (Kognitivní) cíle úloh v hodinách M a jejich hodnocení

7. Diskuze s hosty

Pořadí témat může být permutováno.

V kurzu bude využita metodika na tvorbu písemných prací a testů. Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.

logolink:
https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

* Sylabus byl inovován v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093. Kurz je součástí vzdělávacího modulu pro rozvoj kompetencí studentů v oblasti evaluace a autoevaluace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D. (31.01.2022)

Splnění úkolů v Moodle.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK