PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Starověké Řecko a Řím - OCRD21UD25
Anglický název: Ancient Greece and Rome
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. František Parkan
Vyučující: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
PaedDr. František Parkan
Anotace -
V přednáškách jsou studenti seznamováni s klíčovými událostmi, osobnostmi a kulturními fenomény antických politických, hospodářských a kulturních dějin, náboženství a mytologie, též geografie, a to v kontextu dějin Středomoří (vč. kontaktu s Blízkým i Dálným Východem) a velmi stručně v kontextu druhého života antiky ve světovém kontextu (podrobněji v předmětu Klasické tradice I a II). Látka je vykládána chronologicky, přičemž klade důraz na ty jevy , které výrazně ovlivnily pozdější kulturní vývoj v Čechách, Evropě, ve světě. Úvod do témat: 1. Kykladská, mínójská a mykénská kultura a tzv. temné období v kontextu východního Středomoří; 2. Archaické období; 3. Klasické období; 4. Helénistické období; 5. Počátky civilizace na apeninském poloostrově, Etruskové. 6. Římská republika - postupné ovládnutí Středomoří; 7. Římský principát - specifická forma vlády; 8. Římský dominát - barbarizace římského impéria, vítězství křesťanství a stýkání s jinými náboženstvími (judaismus, islám). 9. Kultura pozdní antiky. 10. Romanizace a christianizace Evropy - střední Evropa a její styky se Středomořím. 11. Význam antiky pro 21. století - antika se vrací na všechny kontinenty. Student dle propozic vyučujícícho průběžně pracuje s vydanými antickými prameny a literaturou k danému tématu. Ke zkoušce je třeba prostudovat přednášky a literaturu upřesněnou na přednáškách.
Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (03.01.2022)
Cíl předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými událostmi a kulturními fenomény starověkého řecko-římského světa tak, aby v navazujících kurzech (Antika a křesťanství v evropské kultuře I a II) mohl vyučující počítat s tím, že studenti tato témata znají.  Student si dle propozic vyučujícícho přečte vydané antické prameny a literaturu k danému tématu. Ke zkoušce je třeba prostudovat přednášky a literaturu upřesněnou na přednášce.  
Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (03.01.2022)
Deskriptory

Prezenční výuka. Online výuka přes MS Teams se bude konat v případě,že se  kvůli pandemii změní podmínky pro prezenční výuku, a to v době kdy je předmět vypsán v rozvrhu - link dostanou studenti od vyučující.

Dále je k dipsozici moodle https://dl1.cuni.cz/ - vyučující zapíše studenta/studentku na moodle do kurzu podle seznamu zapsaných účastníků v SISu, takže student již nepotřebuje klíč k zápisu. Vyžaduje to ale, aby měl student/ka v moodlu účet (ten se vytvoří, jakmile se student/ka do moodlu poprvé přihlásí údaji z CAS, které dostal při převzetí ITIC).

Konzultace se mohou konat prezenčně nebo online přes platformu MS Teams.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (03.01.2022)
Literatura

Prameny

Antika v dokumentech I-II (Řecko, Řím), Praha 1959, 1961.

Další dle výběru

 

Sekundární literatura

Burian, J. - Oliva, P. Civilizace starověkého Středomoří. Praha: Arista Books 2015 (vybrané pasáže).

Oliva P., Zrození evropské civilizace, Praha 1995.

Oliva, P., Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka, Praha 2000.

Burian, J. Římské impérium. Vrchol a proměny antické civilizace, Praha 1994.

Eck, W., Augustus a jeho doba. Praha 2001.

Borecký a kol., Antická kultura, Praha 1961.

Zamarovský V., Bohové a hrdinové antických bájí, Praha 1982.

Češka, J. Zánik antického světa, Praha 2000.

Bednaříková, J. Stěhování národů, Praha 2003.

Kepartová, J., Římané a Evropa, Praha 2005.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (03.01.2022)
Sylabus

1. a) Kykladská, mínójská a mykénská kultura a tzv. temné období; Archaické období (8. - konec 6. stol. př. Kr.). Problémy archeologie - Arthur Evans a rekonstrukce palce v Knóssu. Druhý život homérských eposů.

 

2. a) Archaické období. Společnost a kultura. Sapfó a problémy interpretace. Antická mytologie kolem nás.

 

3. a) Klasické období. Politické a hospodářské dějiny. Problémy překladu a výkladu: případ Thúkydidés. Athénská demokracie a moderní dějiny.

 

4. a) Klasické období. Společnost a kultura. Italská renesane a návrat k anticým hodnotám.

 

5. a) Helénistické období. Politické a hospodářské dějiny. Alexandr Veliký - život po životě.

 

6. a) Helénistické období. Společnost a kultura. Helénistické baroko jako inspirace.

 

7. Řím od počátku po republiku. Římská republika ve Středomoří.

 

8. a) Řím - společnost a kultura. Římská republika a její ideje.

 

9. a) Římský principát (30 př. Kr. - 284 po Kr.). Politické a hospodářské dějiny; Židovství a rané křesťanství. Augustovo propagandistické dědictví. Karel IV. a antické dědictví.

 

10. a) Římský principát. Společnost a kultura. Druhý život římské literatury. Evropská města založená na základech římských vojenských táborů.

 

11. a) Římský dominát (284-476). Politické a hospodářské dějiny. Římský a středověký císařský dvůr. Habsburské pojetí impéria.

 

12. a) Společnost a kultura pozdní antiky. Úvod do tématu České země a antika v přehledu.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (03.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK