PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sppg znevýhodněného člověka s ŘP I. - OBPS18114
Anglický název: Special Education - Individuals with Speech Disorder I
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OBSP18114
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Prerekvizity : OBPS18099
Záměnnost : OBPS18014, OBPS18907
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2009)
číslo téma 1 Vymezení vědního oboru, historie, osobnosti oboru, význam v oboru, interdisciplinarita oboru 2 Základní pojmy: jazyk, řeč, komunikace x narušená komunikační schopnost, pojetí normy a patologie v logopedii 3 Základní předpoklady pro produkci a percepci lidské řeči, předpoklady pro interpersonální komunikaci (biologické a sociální složky řeči) 4 Fyziologie řízení řeči ( teorie) 5 Fyziologie orofaciálního systému 6 Fyziologie orofaciálního systému 7 Ontogeneze - Vývoj dětské řeči 8 Ontogeneze - Vývoj dětské řeči 9 Faktory, ovlivňující vývoj řeči 10 Metody logopedické intervence ( prevence, diagnostika, terapie), profesní a zájmové organizace 11 Uvedení do patologie 12 Uvedení do patologie Student se seznámí s fyziologií řeči, jazyka, komunikací v různých etapách lidského života. Osvojí si charakteristiku sociálních i biologických činitelů tohoto procesu. Studenti se seznámí s významem řečových/jazykových/komunikačních kompetencí pro socializaci jedince K průběžným zadáním bude patřit bezprostřední písemná reflexe, vzájemná analýza řečových produktů a srovnávání, hodnocení , jak dokážou vnímat a popsat řečový výkon.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (22.05.2006)

HOUSAROVÁ, B. (ed). Speciálněpedagogická čítanka. Praha: UK, 2003. ISBN 80-7290-109-5.

HOUSAROVÁ, B. JEŠETOVÁ, M.: Pohled rodičů na řeč dítěte. In sb. Česká logopedie 2000, s. 63-75

HOUSAROVÁ,B.: Vytváření gramatických struktur u dětí s vývojovou dysfázií in Lechta, V.: Logopaedica V, Liečreh Gút.h 2002, ISBN 80-88932-10-6 (EAN 9788088932109)

KLENKOVÁ,J.: Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-62-1

KLENKOVÁ, J. Logopedie. In: Popelová J. et al Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6.

LECHTA, V. a kol. Logopedické repetitorium. Bratislava : SPN, 1990. ISBN 80-08-00447-9.

OHNESORG,K. Fonetika pro logopedy. SPN Praha 1974.;

SOVÁK,M. Uvedení do logopedie. SPN Praha 1978,;

ŠKODOVÁ,E.,JEDLIČKA,I.a kol: Klinická logopedie.Praha.Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK