PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - OBPS13086
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Alena Škaloudová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sociologie > Metodologie a techniky výzkumu
Prerekvizity : OBPS13091
Je záměnnost pro: OBPS13586, OPBP1Q122A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Základní požadavky na zpracování bakalářské práce. Kritéria hodnocení bakalářských prací studijního programu psychologie. Kritéria hodnocení průběhu obhajoby. Metody výzkumu. Diskuze o bakalářských pracích účastníků kurzu.
Poslední úprava: Škaloudová Alena, Ph.D. (26.09.2017)
Cíl předmětu

Osvojení základních požadavků úspěšného zpracování a obhajoby bakalářské práce.

Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.08.2012)
Literatura

Odborná literatura:
Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1997
Kerlinger, F.N. Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972
Ferjenčík, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál 2000.

Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.08.2012)
Požadavky ke zkoušce

Podmínka získání zápočtu:
1. Docházka alespoň 8x
2. Referovat o své bakalářské práci. Pokud se někdo ve svém termínu nebude moci dostavit, sám si sežene náhradníka.

Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.08.2012)
Sylabus

Bakalářský seminář probíhá ve dvou základních formách.
Úvodní vstupní část má charakter společného semináře.
Druhá část pak má již jednoznačně individuální charakter, kde studenti prezentují své projekty, jež jsou následně diskutovány.

Úvodní část

1 Požadavky na zpracování bakalářské práce viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=120

2 Kritéria hodnocení celkového charakteru bakalářských prací:
Ucelenost
Originalita
Rozsah materiálu
Adekvátnost a hloubka analytických postupů
Ukotvenost a reflexe ve vztahu k dosavadnímu poznání

Kritéria vztahující se k žánrům bakalářských prací
Kritéria formálního posuzování textu bakalářských prací

3 Kritéria pro hodnocení průběhu obhajoby
Prezentace
Reakce na připomínky
Kvalita diskuze

4 Projekt práce
Studentovi slouží k promyšlení struktury a cílů budoucí práce, vyučujícímu k jejich posouzení. Projekt má standardně 1 stranu a obsahuje cíl práce, výzkumné otázky, abstrakt práce (10-15 řádků) - co nejvýstižnější shrnutí obsahu budoucí práce (vyhněte se nic neříkajícím obecným formulacím) a dále seznam zdrojů, se kterými student zamýšlí pracovat (vč. zdrojů již prostudovaných)
Součástí projektu je časový plán - správné načasování rešerší, četby literatury, sepsání a korektur bakalářské práce.

5 Struktura a formální úprava bakalářské práce

viz Opatření děkana 8/2015

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-71.html?menu=&y=2015Druhá část


7 Prezentace projektů jednotlivých studentů
7. 1 Časový plán
7. 2 Seznam literatury
7. 3 Typ analyzovaného materiálu
7. 4 Formulace problému, cíl práce, výzkumné otázky
7. 5 Metoda výzkumu

Začlenění kurzu
Předpokladem úspěšného absolvování kurzu jsou základní znalosti teorie psychologického výzkumu (OBPS13091 Teorie psychologického výzkumu). Bakalářský seminář je povinně volitelným kurzem, který studentům poskytuje základní informace o požadavcích pro vypracování bakalářské práce a umožňuje jim, aby kromě odborného vedení vedoucího práce svoji problematiku konzultovali s dalším odborníkem a svými kolegy.

 

Poslední úprava: Škaloudová Alena, Ph.D. (12.10.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK