PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy HV pro specializaci HV I - OB7308135
Anglický název: Rudiments of Music Education I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2012)
Elementární základy hudební teorie, stupnice, intervaly, akordy, dominantní septakord, akordy postavené na jednotlivých stupních tóniny, přehled hudebních nástrojů, zpěv a hra písní na klavír, taktování písní, vypracování ověřovacích testů I, II, III. Obsah testů bude náročnější než u studentů s neprohloubenou specializací. Další součástí discipliny je získat základní přehled nástrojích symfonického orchestru, poznat a ovládat základní charakteristiku, rozdělení hudebních nástrojů a rovněž poznat a ovládat základní charakteristiku dětských hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2012)

Cílem semináře Základy Hv  pro specializaci Hv I  je uvést posluchače do studia hudební výchovy a poskytnout  jim základní informace z oblastí všeobecné hudební teorie a přehled o klasických a dětských hudebních nástrojích.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2012)

ZENKL,L.  ABC hudební nauky. Praha: Editio Barenreiter Praha, s r.o 2003, 8. vydání, s.197,  ISBN: 80-86385-21-3.

KODEJŠKA,M.-POPOVIČ,M.Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN 80-7178-099-5.

HUDEBNÍ VÝCHOVA, Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta, Praha. ISSN 1210-3683.

MÚZY V ŠKOLE, Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. FHV  UMB, Banská Bystrica,  ISSN1335- 1605.   

MODR,Antonín, Hudební nástroje, 9.vyd. Praha : Edition Bärenreiter 2002, 283 s. ISBN 80 -86385-12-4.

KLEMENT, Miloslav, Nástroje symfonického orchestru, Praha : Panton 1961, 210 s.

 

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2012)

V plánovaném rozsahu  13ti  týdnů výuky u prezenčního studia s dotací jedné hodiny přednášky a jedné hodiny semináře za týden  bude v přednášce uplatňován výklad a v seminářích  dialogické metody práce. Tematickým zaměřením budou základy hudební teorie a informace o klasických a dětských hudebních nástrojích. Studentům budou zadávány domácí práce k přípravě na tři testy v průběhu semestru, které se vztahují k obsahu výuky. Studenti si vypůjčí publikace o hudební teorii ABC hudební nauky (L. Zenkl), dále Příručku klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a v ZŠ (M. Kodejška), od vyučujícího dostanou oxeroxované písně pro děti mladšího školního věku. Z těchto materiálů budou individuálně studovat a vybrané se učit hrát na klavír. V praktických seminářích se je naučí zpívat a taktovat. Jejich příprava bude kontrolována v průběhu seminářů a koordinována se seminářem OB73O8139 s názvem Hra na klavír a flétnu I.  Od učitele obdrží vzory testů z hudební teorie a základní přehled o nástrojích symfonického orchestru a jejich rozdělení na nástroje strunné, dechové a bicí. Dále budou studenti přehledně  seznámeni s dětskými hudebními nástroji z Orffova instrumentáře. Studenti budou  pracovat s odborným časopisem Hudební výchova a budou si pořizovat  výpisky z článků, které se vztahují k hudební  výchově  na elementárním stupni vzdělávání.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2012)

Výsledky testů ze základů hudební teorie a přehledu o hudebních nástrojích, zápočet

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2012)

Konkrétně  budou  v seminářích v  průběhu celého semestru  probírána tato témata: notová soustava, notopis, takty a rytmus, tempo a jeho označení, stupnice durové, první test v pořadí, mollové stupnice (aiolské, harmonické a melodické), druhý test v pořadí, intervaly (základní a odvozené), akordy (kvintakordy durové a mollové a jejich obraty), třetí test v pořadí, přehled o hudebních nástrojích v symfonickém orchestru. Studenti získají informace o dominantním septakordu a jeho obratech a o akordech postavených na hlavních a vedlejších stupních tóniny i o akordech mimotonálních a jejich uplatnění v doprovodech lidových písní. Důležitou náplní předmětu bude utvářet praktické dovednosti  zpěvu písní vhodných pro děti v předškolním a v mladším školním věku  a u vybraných i  jejich hry na klavír, včetně elementárních základů taktovací techniky. Bude uskutečněn základní přehled o nástrojích symfonického orchestru (nástroje strunné smyčcové a drnkací, nástroje dechové dřevěné a žesťové, nástroje bicí. Studenti budou studovat odborný časopis Hudební výchova a pořizovat si výpisky z článků, které se vztahují k hudební pedagogice ve škole.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK